Detail předmětu

Betonové mosty 2 (DST)

FAST-CL003Ak. rok: 2022/2023

Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování a analýza mostních konstrukcí. Typické konstrukce pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a na posuvné skruži, letmo betonovaných, vysouvaných, prefabrikovaných, segmentových a obloukových.
Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
Mosty navrhované na poddolovaném území a v seizmických oblastech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat vybrané typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
• Znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
• Základní znalosti o návrhu vybraných speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton, navrhování jednoduchých betonových mostů

Osnovy výuky

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí.
2. Analýza deskových a trámových mostů.
3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu.
4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí.
5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných.
6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných.
7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných.
8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů.
9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší.
10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Učební cíle

Naučit se navrhovat všechny typy betonových mostů pro přemostění různých překážek.
Získat znalosti o základních způsobech výstavby mostů včetně jejich vlivu na statický návrh.
Získat základní znalosti o návrhu speciálních druhů mostů a v některých speciálních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

STRÁSKÝ, Jiří. Betonové mosty. Praha: ČSSI, 2001. ISBN 80-86426-05-X.

(CS)

ŠAFÁŘ, Roman. Betonové mosty 2. Přednášky. Praha: ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05543-4.

(CS)

MENN, Christian. Prestressed Concrete Bridges. Birkhäuser Verlag, 1991. ISBN 0817624147.

(EN)

Doporučená literatura

LIEBENBERG, A. C. Concrete Bridge - Design and Construction. New York: John Wiley and Sons, 1992. ISBN 0470218657.

(EN)

HOLST, Ralph a HOLST, Karl, Heinz. Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton. Berlin: Ernst und Sohn, 2013. ISBN: 978-3-433-02953-4.

(DE)

JANDA, Lubor, KLEISNER, Zdeněk a ZVARA, Jozef. Betonové mosty. Praha: SNTL, 1988.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí. 2. Analýza deskových a trámových mostů. 3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu. 4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí. 5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných. 6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných. 7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných. 8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů. 9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší. 10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Spojitý trámový most: dopravní řešení, návrh konstrukce. 2. Schematické výkresy (situace, podélný a příčný řez), statický model. 3. Zatížení, použité materiály, spolupůsobící šířka, geometrické charakteristiky. 4. Statické řešení v podélném směru – účinky zatížení. 5. Návrh předpínací výztuže v rozhodujících průřezech. 6. Návrh kabelových drah, účinky předpětí, schéma předpínací výztuže. 7. Korekce. 8. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin. 9. Kompletace. Závěrečná korekce. 10. Odevzdání projektu. Zápočet.