Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (K)

FAST-BOA007Ak. rok: 2022/2023

Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. Standardy pro navrhování konstrukcí.
Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování.
Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
Výroba a montáž. Ochrana a údržba.
Protipožární odolnost dřevěných staveb.
Zásady sanace a rekonstrukce.
Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené zejména na problematiku navrhování prvků dřevěných konstrukcí, dřevěných konstrukcí pozemních staveb i mostů, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Osnovy výuky

1. Přehled vývoje a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, základní prostorové systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí, příklady typických spojů v konstrukcích.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce.
11. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.
13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce, Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0
Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

Doporučená literatura

Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Larsen, H., Enjily, V.: Practical design of timber structures to Eurocode 5, London, Thomas Telford Limited, 2009, ISBN 978-0-7277-3609-3
Blass, H. J. a kol. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004.
Kolb, J. Dřevostavby. Grada Publishing, a.s. Praha 2008. 320 str. ISBN 978-80- 247-2275-7

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled vývoje a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí. 2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, základní prostorové systémy. 4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení. 5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí, příklady typických spojů v konstrukcích. 8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily lepených konstrukcí. 9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily příhradových konstrukcí 10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce. 11. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce. 12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. 13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí 3. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem. 4. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje. 5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily dřevěných konstrukcí. 6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí 7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla. 8.–13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.