Detail předmětu

Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny

FCH-MCO_VHPAk. rok: 2022/2023

Základy vodního hospodářství, základy hydrologie a hydropedologie, ochrana vodních zdrojů, organizace povodí, funkce zásobníků vody, regulace toků, funkce zavlažovacích soustav, zásobování obyvatel vodou, distribuce, systémy odpadních vod, základy balneologie a balneotechnologie, systémy vodohospodářské služby, konstrukce skládek a kalových loží, zásobování průmyslu vodou, vliv průmyslové činnosti na kvalitu vody a odpadních vod, systémy vodního hospodářství závodů v energetice, chemickém a farmaceutickém průmyslu, zemědělství a potravinářském průmyslu a v ostatních průmyslových odvětvích. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti a dovednosti usnadní absolventovi kurzu účinné zapojení do úzké spolupráce s vodohospodáři při řešení vodního hospodářství krajiny, zejména se zaměřením na:
1. kvalitu vody a její ochranu
2. zlepšování kvality a využívání vody
3. jímání a odběr vody, uspořádání přívodu a rozvodu vody
4. ochranu povodí a vodních zdrojů
5. návrh a uspořádáním vodohospodářských soustav
6. regulaci vodního režimu krajiny a obcí
7. úpravu vody a čištění odpadních vod.
Student získá úvodní poznatky pro navazující předměty zaměřené na úpravu vody, čištění odpadních vod aj.

Prerekvizity

Prerekvizity:
Fyzika 1,2; Hydrobiologie; Chemie a technologie úpravy pitných vod
Navazující kurzy:
Technologie nakládání s odpady; Technologie čištění odpadních vod; Speciální způsoby čištění odpadních vod, Environmentální analýza a monitorování

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen po úspěšném zvládnutí dvou písemných testů v polovině a na konci semestru. Testy jsou orientovány na hodnocení především stupně znalostí, orientace v dané problematice, schopnosti využívat poznatky. K úspěšnému zvládnutí testu je zapotřebí získat alespoň 6 z 10 možných bodů v obou testech. 

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky a organizace vodního hospodářství, návaznost na EU. Historický vývoj vodního hospodářství. Legislativa ve vodním hospodářství. Základy meteorologie a klimatologie, využití poznatků, exkurze na meteorologickou stanici v Ústavu vodního hospodářství krajiny FAST VUT
2. Základy hydrologie, zpracování a využití hydrologických poznatků. Mokřady. Hydropedologie, vlastnosti půd, půdní druhy a půdní typy, půdní voda, šíření znečištění v půdním prostředí. Asanace kontaminovaných půd.
3. Zdroje vody pro obyvatelstvo a průmysl. Zásady ochrany a organizace povodí, Ochrana vodních zdrojů. Bodové a difúzní znečištění. Vliv obcí, zemědělství a průmyslu na jakost vody.
4. Úprava vodních toků a bystřin. Transport splavenin a znečištění. Revitalizace vodních toků a krajiny.Vodní doprava a vodní cesty. Protipovodňová ochrana. Asanace území a objektů po povodních.
5. Nádrže a vodohospodářské soustavy. Funkce a řízení. Rybníky a účelové nádrže. Uspořádání vodních nádrží, odběry vody, převádění velkých vod, retence. Průmyslové nádrže, druhy, uspořádání a jejich využití.
6. Řízení vodního režimu krajiny. Uspořádání závlah a odvodnění. Požadavky na množství a jakost závlahové vody.Využití odpadních vod, závlaha odpadními vodami a kejdou.
7. Zásobování obyvatel pitnou vodou. Potřeba vody, jímání vody, čerpání, přívod, rozvod a akumulace vody ve vodojemech. Inženýrské sítě ve městech a průmyslu. Voda v urbanizovaném prostředí. Estetická funkce vody.
8. Produkce odpadních vod, balastní a dešťové vody. Stokování, druhy stok, uspořádání stokových sítí. Využívání a nakládání s dešťovými vodami. Základy balneologie a balneotechniky. Plovárny, kryté bazény a přírodní koupaliště.
9. Potřeba vody v zemědělství pro provoz a živočišnou výrobu.Zemědělské vzužití odpadů. Zásady kompostování. Vodní hospodářství potravinářského průmyslu. Využití čištěných odpadních vod z potravinářského průmyslu.
10. Vodní hospodářství vybraných průmyslových odvětví. Návrh a uspořádání skládek, jímání a nakládání s průsakovými vodami, jímání a využití skládkového plynu. Vodospodářské plánování a vodohospodářský výzkum. 

Učební cíle

Podat ucelený přehled o vodním hospodářství krajiny a obcí, pohybu vody a řízení vodního hospodářství krajiny a obcí. Podrobně seznámit s funkcí vody v krajině a urbanizovaném prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Šálek Jan: Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny, 2020 (CS)
MŽP - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky (CS)

Doporučená literatura

Králová,H.Řeky pro život.Revitalizace řek a péče o nivní biotopy.Brno:Veronika,2001439s, (CS)
Malý J.,Šálek,J.Vodní hospodářství skládek domovního odpadu a čištění průsakových vod. Brno:Akad.nakl.CERM,2002,124s (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor