Detail předmětu

Technologie úpravy vody

FCH-MCO_TUVAk. rok: 2022/2023

Vlastnosti přírodních vod ve vztahu k úpravě pitné vody, standardy kvality pitné vody, klasifikace procesů úpravy vody, disperzní soustavy a jejich stabilita, koagulace a agregace při úpravě vody, stanovení optimální dávky koagulantu, kinetika koagulace, separace suspenzí, koagulace, míchání, sedimentace, flotace, filtrace, sorpce, membránové procesy, odželezování, odmanganování, kalové hospodářství úpraven vody, oxidace organických a anorganických látek ve vodě, dezinfekce pitné vody, chlorace a dechlorace, ozonizace, oxid chloričitý, působení UV záření, biologické metody, koroze a ochrana proti korozi v distribuční síti, ztvrzování a změkčování vody, odkyselování, zušlechťování pitné vody, kontrola a řízení technologických procesů úpraven vody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání komplexních znalostí o technologických procesech úpravy vody se zaměřením na úpravu pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Studenti nabudou znalosti, které jim umožní pracovat jako technologové na úpravnách vody a budou mít i dostatek rozhledu, aby se mohli uplatnit ve výzkumu a vývoji nových technologických procesů, které se objevují. Výuka je zaměřena také na prezentaci vývojových trendů a novinek v oboru. Vychází z aktuální zahraniční odborné literatury a poznatků přednášejícího ze zahraničních zdrojů, nepříklad konferencí či práce v mezinárodních asociacích. Na několika příkladech z vlastní konzultační praxe a výzkumu přednášejícího je uváděn ilustrativně postup řešení reálných problémů, které se objevily na úpravnách pitné vody v ČR a SR.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikovat teoretické znalosti z jiných předmětů do praktické oblasti technologie úpravy vody;
2. Studenti získají znalosti využití chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních a biologických procesů málo koncentrovaných vodných roztoků pro separační procesy při úpravě pitné vody;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které v přírodních vodách probíhají a jejich využití (destabilizace suspenzí, koagulace, oxidace, redukce, sorpce, atp.);
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí, v problematice koloběhu vody v přírodě a jednotlivých cyklech použití vody v lidské činnosti.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, fyzikální chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení s poč. podporou - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Osnovy výuky

1) Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody.
2) Požadavky na jakost pitné vody, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb.
3) Disperzní soustavy a jejich stabilita.
4) Koagulace a agregace při úpravě vody, kinetika koagulace.
5) Stanovení optimální dávky koagulantu.
6) Význam míchání pro tvorbu separovatelných agregátů.
7) Separace suspenzí (1. separační stupeň - usazování), povrchové zatížení.
8) Separace suspenzí (1. separační stupeň - čiřiče).
9) Separace suspenzí filtrací, filtrační materiály, teorie filtrace.
10) Separace suspenzí filtrací, druhy filtrace a typy filtrů.
11) Délka filtračního cyklu a kalová kapacita.
12) Praní filtrů a zafiltrování.
13) Flotace.
14) Membránové procesy při úpravě vody.
15) Odželezňování a odmanganování vody.
16) Kalové hospodářství úpraven vody.
17) Desinfekce vody chlorací, vedlejší produkty chlorace.
18) Další způsoby desinfekce vody (vyjma chlorace).
19) Oxidace organických látek přítomných ve vodě.
20) Aerace vody a její význam pro úpravu vody.
21) Odstraňování organických látek adsorpcí.
22) Biologické metody úpravy vody. Odstraňování amoniaku a dusičnanů.

Učební cíle

Poskytnout široký přehled o procesech a zařízeních pro úpravu pitné vody, který umožní tyto technologické postupy zvládat jak v praxi tak při výzkumu a vývoji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

N. Strnadová a V. Janda: Technologie vody I. VŠCHT, Praha 1995, 1999. (CS)

Doporučená literatura

J. Zábranská a kol. - Laboratorní metody v technologii vody. VŠCHT, Praha 2001. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor