Detail předmětu

Technologie čištění odpadní vody

FCH-MCO_TCOAk. rok: 2022/2023

Odpadní vody, přehled metod čištění odpadních vod, technologické linky, fyzikálně-chemické a chemické procesy, biologické procesy, aerobní a anaerobní biologické procesy, odstraňování dusíku a fosforu, systémy s nárostovou biomasou, čistírenské kaly, nakládání s kaly a možnosti jejich využití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti čištění odpadních vod;
2. Studenti získají znalosti o požadavcích na množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod a o způsobech jejich odvádění;
3. Studenti získají znalosti a poznatky, které jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které probíhají při čištění komunálních odpadních vod;
4. Studenti získají znalosti a poznatky o technologiích a technologických linkách čištění komunálních, zpracování kalů a o možnostech jejich intenzifikace;

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, Technologie úpravy vody, Praktikum z technologie vody I

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část představují
dva průběžné testy během semestru. Hodnotí se výsledky průběžných
písemných testů a ústní zkoušky.

Osnovy výuky

1. Zdroje odpadních vod. Charakterizace množství a složení odpadních vod. Požadavky na
kvalitu vypouštěných odpadních vod (OV).
2. Odvádění odpadních vod a stokové sítě.
3. Technologické linky čistění městských a průmyslových OV.
4. Fyzikální a fyzikálně-chemické procesy čistění OV (mechanické předčištění, hrabice,
lapače písku, lapače tuků a olejů, primární sedimentace).
5. Hydraulické poměry v průtokových systémech. Transport plynů, flotace, neutralizace,
srážení, adsorpce, oxidačně-redukční procesy, výměna iontů, membránové procesy,
dezinfekce.
6. Biologické procesy čistění OV. Rozdělení procesů (oxidačně-redukční potenciál, forma
biomasy, reaktorové uspořádání).
7. Aerobní biologické čistění OV. Aktivovaný kal, proces aktivace. Kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu. Kinetická selekce mikroorganismů.
8. Základní technologické parametry. Vliv základných veličin a parametrů na účinnost
procesů.
9. Bilance a produkce biomasy a aktivovaného kalu.
Sedimentační a zahušťovací vlastnosti, příčiny a předcházení bobtnání kalů. Transport plynů. Spotřeba a dodávka kyslíku.
10. Technologické modifikace procesu aktivace. Stabilizace kalů.
11. Anaerobní biologické procesy, mechanismus a ovlivňující faktory. Granulovaná biomasa.
Anaerobní čistění OV. Anaerobní stabilizace kalů. Anaerobní bioreaktory.
12. Odstraňování nutrientů z OV. Nitrifikace a denitrifikace, ´luxury uptake´. Biochemická
podstata a kinetika procesů odstraňování nutrientů. Metabolická selekce mikroorganismů.
Technologie odstraňování nutrientů.
13. Systémy s nárůstovou biomasou. Teoretické základy biofilmových procesů. Kinetika
procesů. Skrápěné biofiltry. Rotační diskové reaktory. Reaktory s expandovanou a
fluidizovanou vrstvou. Bioreaktory s kombinovanou suspendovanou a nárůstovou
biomasou.
14. Zpracování, uskladňování a nakládání s kaly. Výhody a omezení využití čistírenských kalů.

Učební cíle

Seznámit studenty s požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Poskytnout poznatky o stokovaní a stokových sítích odpadních vod, specifikaci množství a složení komunálních odpadních vod, požadavcích na kvalitu vypouštěných odpadních vod, procesů a technologií čistění a zpracování čistírenských kalů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace k probíraným tématům. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Doporučená literatura

Dohányos, M. a kol : Čištění odpadních vod, Praha 1998. (CS)
Tchobanoglous, G., Franklin L. Burton, F. L., Stensel H. D.: Wastewater Engineering Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy, Inc., Fourth Edition. 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor