Detail předmětu

Speciální vodárenské technologie

FCH-MCO_SVTAk. rok: 2022/2023

Měření v technologických procesech úpravy vody, pokročilé separační procesy, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmóza a jejich aplikace, změny kvality vody při dopravě ke spotřebiteli, zařízení na konečnou úpravu pitné vody u spotřebitele, souborná klasifikace metod úpravy vody a návrh technologické linky, technologický audit, praktické řešení problémů úpravy vody, úprava vody pro výrobu energie, teplá provozní voda, požadavky na kvalitu vody ve vybraných průmyslových odvětvích (chemický, farmaceutický, elektrotechnický průmysl), způsoby před úpravy vody, dekarbonizace, desilikace, využití iontoměničů, magnetické metody úpravy, zdroje odborných informací z oboru a jejich využívání. Prohloubení některých souvisejících oblastí probíraných již v rámci předmětu Technologie úpravy vody dle nových poznatků vědy a praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání doplňkových a rozšiřujících znalostí o technologických procesech úpravy vody, které se používají v některých speciálních aplikacích či v průmyslu. V tomto předmětu je také kladen vyšší důraz na spoluúčast studentů při výuce. Protože se jedná o praktické problémy, se kterými ise mohou setkat v praxi, a které by se proto měli naučit řešit, k několika vybraným tématům zpracovávají samostatné rešerše, které pak prezentují a společně je pak téma diskutováno z různých úhlů, jako nácvik kritického myšlení a explikace zamlčených předpokladů.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikovat teoretické znalosti z jiných předmětů do praktické oblasti technologie úpravy vody;
2. Studenti získají znalosti využití chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních a biologických procesů málo koncentrovaných vodných roztoků pro separační procesy například při úpravě technologické vody a při speciálních požadavcích na kvalitu vody;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které ve vodách probíhají a jejich využití (destabilizace suspenzí, koagulace, oxidace, redukce, sorpce, membránové separační procesy atp.);
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí a jejich praktického využití.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, Technologie úpravy vody, Praktikum z technologie vody I

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Osnovy výuky

1) Měření v procesech úpravy vody.
2) Reverzní osmóza, membránové procesy.
3) Využití ionexů při úpravě vody.
4) Změny kvality vody při dopravě ke spotřebiteli.
5) Zařízení na doúpravu vody u spotřebitele.
6) Stanovení optimální dávky koagulantu a optimálního pH koagulace
7) Úprava vody pro energetiku, užitková a provozní voda.
8) Požadavky na kvalitu vody ve vybraných průmyslových odvětvích.
9) Magnetické způsoby úpravy vody.
10) Flotace.
11) UV desinfekce.
12) Příprava balené vody.
13) Normy a zákony ve vodním hospodářství.
14) Veřejné vodovody, vodní hospodářství v ČR.

Učební cíle

Doplnění znalostí o speciálních procesech požívaných při úpravě vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Letterman R. ed. Water Quality and Treatment. McGraw-Hill, New York 1999 (CS)

Doporučená literatura

F. Tuček, J. Chudoba a Z. Koníček: Základní procesy a výpočty v technologii vody, , 0 (CS)
Faust S.D., Aly O.M. Chemistry of Water Treatment. Lewis Publ, Boca Raton 1999 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor