Detail předmětu

Speciální a nové technologie čištění odpadních vod

FCH-MCO_SNCAk. rok: 2022/2023

Integrovaný přístup k čištění odpadních vod. Specifické procesy domovních, malých a průmyslových čistíren odpadních vod. Speciální a nové postupy intenzifikace čistírenských technologií. Monitorování a řízení procesů čištění odpadních vod. Využití dynamických simulačních programů. Odstraňování mikropolutantů. Minimalizace produkce čistírenských kalů. Související legislativa v oblasti ochrany vod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:

1. Studenti budou schopni aplikovat teoretické znalosti z jiných předmětů do praktické oblasti technologie čištění odpadních vod;
2. Studenti získají znalosti využití chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních a
biologických procesů pro čištění odpadních vod;
3. Studenti získají znalosti a poznatky která jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které probíhají při biologickém a chemickém čištění odpadních vod;
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi;
5. Studenti se budou orientovat v problematice koloběhu vody v přírodě a jednotlivých cyklech použití vody v lidské činnosti.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, Technologie úpravy vody, Praktikum z technologie vody I a II, Technologie čištění odpadní vody.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělovaný na základě hodnocení průběžných aktivit (vypracování referátu a prezentace k zadanému tématu) a písemnému testu na konci semestru.

Osnovy výuky

1. Centralizované a decentralizované čištění odpadních vod.
2. Procesy probíhající v stokových sítích.
3. Specifika domovních a malých čistíren odpadních vod.
4. Systémy s kombinovanou suspendovanou a nárůstovou biomasou.
5. Membránové procesy.
6. Bioreaktory s membránovou separací kalu
7. Monitorování a řízení procesů čištění odpadních vod.
8. Matematické modely a simulační programy.
9. Využití dynamických simulačních programů.
10. Specifikace a procesy (vyrovnávání množství a složení, flotace, stripování, adsorpce,
srážení) čištění průmyslových odpadních vod.
11. Specifikace a procesy (AOPs, mokrá oxidace, oxidace v nadkritické oblasti vody)
čištění průmyslových odpadních vod.
12. Snižování produkce čistírenských kalů.
13. Integrovaný přístup k ochraně vod.

Učební cíle

Poskytnout přehled o integrovaném přístupu (stoková síť, čistírna odpadních vod a recipient) a prostředků (dynamické simulačné programy) k čistění odpadních vod, o decentralizovaných systémech odvádění a čistění odpadních vod, o speciálních metodách čistění a jejich intenzifikaci (kombinovaná suspendovaná a nárůstová biomasa, bioreaktory s membránovou separací kalu), o kontrole a řízení procesů, o metodách odstraňování mikropolutantů, o specifikaci a speciálních metodách čistění průmyslových odpadních vod (membránová separace, pokročilé oxidační postupy (AOPs), o postupech minimalizace produkce čistírenských kalů a o související legislativě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace k probíraným tématům. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Doporučená literatura

Eckenfelder W. W. and Musterman J. L.: Activated Sludge Treatment of Industrial Wastewater,Technomic Publishing AG, Basel, Switzerland, 1995. (EN)
Malý J., Hlavinek P., Čištění průmyslových odpadních vod. Noel 2000, Brno, ČR, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor