Detail předmětu

Radioekologie

FCH-MCO_RADAk. rok: 2022/2023

Přednáška se zabývá různými zdroji radioaktivních látek a ionizujícího záření, které se vyskytují v životním prostředí, a které mohou ovlivňovat obyvatelstvo. Jednotlivé kapitoly pojednávají z tohoto hlediska o kosmickém záření, přírodních radionuklidech s dlouhým poločasem, radonu a produktech jeho přeměny, vlivu těžby a úpravy uranové rudy, jaderných elektrárnách, haváriích jaderných zařízení, radioaktivních odpadech a dalších zdrojích ionizujícího záření (exploze jaderných zbraní, přepracování paliva, zdroje záření mimo kontrolu). Úvodní kapitola shrnuje obecné pojmy a zákonitosti pohybu radionuklidů v životním prostředí a podává přehled biologických účinků záření na člověka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší znalosti studentů následovně:
1. Studenti si osvojí základní znalosti, principy a definice spojené s problematikou zdrojů radioaktivních látek v životním prostředí
2. Studenti se budou dobře orientovat v otázkách vlivů ionizujícího záření na životní prostředí
3. Studenti budou schopni věcně hodnotit aktuální záležitosti, např. týkající se vztahu jaderné energetiky a radioaktivních odpadů k životnímu prostředí.

Prerekvizity

Absolvování předmětu "Jaderná chemie" je podmínkou.
Znalosti z matematiky, fyziky, chemie anorganické, obecné, fyzikální.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro zapsání je absolvování předmětu Jaderná chemie.
Zkouška je ústní, hodnotí se znalost problematiky v rozsahu přednášek.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy.
2. Kosmické záření.
3. Přírodní radionuklidy.
4. Radon a produkty jeho přeměny.
5. Těžba a zpracování uranové rudy.
6. Jaderné elektrárny. Havárie černobylského reaktoru.
7. Radioaktivní odpady.
8.Ostatní zdroje ionizujícího záření. (Všechna témata ve vztahu k životnímu prostředí a vlivu na lidský organismus.)

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- podání přehledu o zdrojích radioaktivních látek a ionizujícího záření v životním prostředí
- prezentace jejich působení na lidský organismus
- podání přehledu o ochraně proti účinkům radioaktivních látek

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

M. Eisenbud: Environmental Radioactivity, 3rd edition. Academic Press, Inc., Orlando, 1987. (CS)
R. L. Kathren: Radioactivity in the Environment. Harwood Academic Publishers, London, 1984. (CS)
J. Hála, J. D. Navratil: Radioactivity, Ionizing Radiation, and Nuclear Energy. Konvoj, Brno, 2003. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor