Detail předmětu

Praktikum ze speciální toxikologie

FCH-MCO_SPT_PAk. rok: 2022/2023

Praktikum ze speciální toxikologie přispěje k rozšíření znalostí z oblasti speciální toxikologie a zároveň umožní spojení teoretických a praktických znalostí. Náplní praktika je seznámení studentů se stanovením některých toxických látek v biotických a abiotických matricích. Studenti budou seznámeni se screeningovou technikou TLS (1D, 2D). S metodikou a vyhodnocováním testů toxicity (Test s neutrální červení – test viability, MTT test – testy cytotoxicity, Test s trypanovou modří – test viability a cytotoxicity). Součástí praktik je analýza a vyhodnocení Případových studií z toxikologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a rovněž se zvýší se jeho kompetence studentů následovně:


Studenti budou ovládat přípravu abiotických a biotických matric pro stanovení vybraných toxických sloučenin.
Studenti budou seznámeni se screeningovou technikou TLC (1D, 2D).
Studenti si osvojí metodiku a principy vyhodnocování buněčných testů toxicity (Test s neutrální červení – test viability, MTT test – testy cytotoxicity, Test s trypanovou modří – test viability a cytotoxicity).
Studenti si při posuzování případovýxh studií zdokonalí své schopni analyzovat získané poznatky a na základě jejich zhodnocení formulovat objektivní závěry.

Prerekvizity

Znalosti z obecné toxikologie, z přednášek ze speciální toxikologie, z analytické chemie, chemie životního prostředí, praktikum z analytické chemie I a II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení zahrnuje vypracování písemné práce a její prezentace na vybrané téma ze seznamu Případových studií a všech odevzdaných požadovaných protokolů z praktické části cvičení.

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce v toxikologické laboratoři
2. Extrakční postupy přípravy biotických a abiotických matric
3. Identifikace alkaloidů v druhu Nicotina tabacum
5. Tropanové alkaloidy
4. Identifikace biologicky aktivních látek (deriváty pyranokumarinů)
6. Aplikace TLC při stanovení PAHs a separace pomocí 2D TLC
7. Identifikace a kvantifikace toxických kovů (kadmium, arsen) a abioických a biotických matricích polarograficky.
8. Test s neutrální červení – test viability, MTT test – testy cytotoxicity, Test s tropanovou modří – test viability a cytotoxicity
9. Aplikace TLC při identifikaci účinných látek v léčivech.
10. Stanovení antikoagulačního rodenticidu (warfarinu) v nástrahách.
11. - 12. Případová studie
13. Zápočet

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout potřebné informace k osvojení si základních dovedností při přípravě abiotických a biotických matric pro stanovení vybraných toxických sloučenin screeningovou technikou TLC (1D, 2D), Dalším cílem předmětu je teoreticky seznámit studenty s problematikou testů toxicity na buňkách (test viability, MTT test – testy cytotoxicity, test viability a cytotoxicity). Mezi další cíle předmětu patří vyhodnocování Případových studií z oblasti toxikologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je podporována elearningovým kurzem, v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty a další doplňující materiály. V druhé polovině semestru jsou vyhrazeny konzultační termíny, v rámci kterých je možné konzultovat zpracování protokolů. Odevzdání vyhovujících protokolů z každého praktického cvičení je nezbytný předpoklad ke získání zápočtu. Účast v praktiku je povinná, požadovaná docházka k získání zápočtu je 100 %.
Studenti kombinovaného studia budou absolvovat praktika v blokové výuce dle rozvrhu.

Základní literatura

Doležalová: Elearningové studijní opory, https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=121989 (CS)

Doporučená literatura

Fenton, J.J., Toxicology, A case-Oriented Approach, CRC Press LCC, Florida, 2002
Hrdina, V. a kol., Přírodní toxiny a jedy, Galén, Praha, 2004 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor