Detail předmětu

Praktikum z technologie nakládání s odpady

FCH-MCO_TNO_PAk. rok: 2022/2023

Exkurze do podniků zpracovávajícíh např. papír, sklo, železo (ocel), kovy, kaly, elektrická a elektronická zařízení včetně akumulátorů a baterií, autovraky, plasty a kaučuk, pneumatiky. Stroje a různá zařízení pro třídění a zpracování odpadů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Spojení teoretických a praktických znalostí o zpracování odpadů

Prerekvizity

Technologie nakládání s odpady, sběr, třídění, použití, recyklace a zneškodnění odpadů,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za účast na exkurzích, zahrňující i písemnou zprávu o exkurzích a také domácí práci,

Osnovy výuky

Prohlídka čistírny odpadních vod, sběrných míst odpadů, recyklačních míst, skládek a odstraňování ve spalovně odpadů.

Učební cíle

Exkurze do podniků zpracovávajícíh např. papír, sklo, železo (ocel), kovy, kaly, elektrická a elektronická zařízení včetně akumulátorů a baterií, autovraky, plasty a kaučuk, pneumatiky. Stroje a různá zařízení pro třídění a zpracování odpadů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Exkurze, zpráva o exkurzích, vypracovaná písemnou formou

Základní literatura

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky, Karolinum, Praha 2004 (CS)
Kadrnožka J.: Energioe a globální oteplování, VUTIUM, Brno 2006 (CS)
Scheirs H.F., Kaminsky W.: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics, Wiley, New York 2006 (CS)
Bender H.F., Eisenbarth P.: Hazardous Chemicals, Wiley-VCh, Weinheim 2007 (CS)
Kizlink, J. Nakládání s odpady. FCH VUT. 2007. p.1-284. ISBN978-80-214-3348-9. (CS)
Kizlink J.: Nakládání s odpady, Fakulta chemická VUT, Brno 2012 (CS)

Doporučená literatura

Kuraš, M. : Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT, Praha 1994 (CS)
Straka, F. : Metody likvidace a energetického využití odpadů, CA Publ., Praha 1991 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor