Detail předmětu

Praktikum z environmentální analýzy

FCH-MCO_ENA_PAk. rok: 2022/2023

Získaní poznatků o environmentální analytické chemii zaměřené na systém vzorkování a vlastní environmentální analýzu. Studenti budou provádět odběry vzorků ze životního prostředí, izolaci vybraných analytů z dané matrice a jejich stanovení vybranými analytickými postupy. Pro odběry vzorků i pro vlastní analýzu zpracují Standardní operační postupy (SOP). Při práci budou seznámeni s nutností dodržení systému QA/QC.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získat praktické zkušenosti při aplikaci klasických i moderních metod využívaných v rámci environmentální analýzy; zvládnout systém odběru vzorků jednotlivých matric, zejména půdy a vody
1. Student provede odběry půdy podle předem zpracovaného plánu odběru a provede úpravu terénního vzorku na vzorek laboratorní; seznámí se s odběry vody (okamžitý odběr, kontinuální odběr)
2. Student získá zkušenosti s izolací rizikových prvků z matrice půdy pomocí techniky vyluhování několika typy loužidel
3. Student zvládne techniky izolace organických polutantů z půdy a vody pro analýzu xenobiotik, pesticidů a biologicky aktivních látek (metody sonikace, PSE-extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku. mikroextrakce tuhou fází-SPME, extrakce tuhou fází-SPE)
4. Student se naučí používat procesy pro čištění extraktu a správné postupy pro zakoncentrování extraktů pomocí rotační vakuové odparky
5. Student aplikuje metody, které se naučil v rámci předmětu Instrumentální a strukturní analýza na analýzu environmentálních matric (AAS, GC/ECD, GC/FID, GC/MS, HPLC/DAD, UHPLC/DAD, HPLC/MS)

Prerekvizity

Schopnost pracovat v chemické laboratoři na základě získání praktických dovedností v předmětu Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 5 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet získají na základě zpracování protokolů a jejich schválení vyučujícím; zpracování seminární práce a její presentace. Klasifikovány budou studenti až po schválení všech specifikovaných podmínek tohoto předmětu.

Osnovy výuky

Blok 1
1. Provedení odběru abiotických matric pomocí běžných postupů (půda, voda)
2. Provedení odběrů abiotických matric pomocí nových netradičních postupů - pasivní vzorkování
Blok 2
1. Preanalytické zpracování odebraných matric na laboratorní vzorek (půda)
2. Izolace vybraných skupin prioritních polutantů na bázi anorganických a organických polutantů
Blok 3
1. Analýza analytů anorganického původu v odebraných abiotických matricích (rtuť, olovo, kamium, dusičnany)
2. Analýza organických polutantů v odebraných abiotických matricích (PAHs, PCBs, léčiva, musk sloučeniny, pesticidy)
Blok 4
Ukázka provedení výpočtu metrologických parametrů (LOD, LOQ, výtěžnost, robusnost); možnosti kalibrace, způsoby identifikace a kvantifikace; výpočty nejistot
Blok 5
Zpracování seminární práce a její prezentace; seminární práce představuje prezentaci všech v praktiku provedených laboratorních úloh včetně vyhodnocení a interpretace výsledků - bede provedeno formou power pointové prezentace

Učební cíle

Získání nezbytných praktických zkušeností v oblasti analýzy environmentálních matric. Schopnost provádět stopovou analýzu anorganických a organických kontaminantů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

100% účast na praktikách; odevzdání protokolů; presentace případové studie

Základní literatura

Jeník J.: Ekoanalýza (CS)

Doporučená literatura

Kalavská D., Holoubek I.: Analýza vod, , 0 (CS)
Kalvoda R. (ed.): Elektroanalytická chemie životního prostředí, , 0 (CS)
Kettrup A. (ed.): Analyses of Hazardous Substances in Air, , 0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor