Detail předmětu

Laboratoř oboru I - CHTOŽP

FCH-MCO_LAB1_ZAk. rok: 2022/2023

V souladu se zadáním diplomové práce budou studenti podrobně seznámeni se základními metodickými postupy, se kterými se mohou při zpracování své experimentální práce setkat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence a dovednosti studentů následovně:
1. Budou podrobne seznámeni s laboratorními postupy a metodami využívanými v laboratořích ÚCHTOŽP při řešení diplomových prací s důrazem na dodržování zásad správné laboratorní praxe
2. Budou ovládat metody vyhledávání informací v bibliografických a faktografických databázích
3. Budou schopni tyto informace efektivně zpracovávat pomocí citačních manažerů

Prerekvizity

Schopnost pracovat v chemické laboratoři získaná absolvováním základních praktických cvičení a laboratoří oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě 100% účasti a presentace seminární práce na zadané téma. Podkladem pro hodnocení bude kvalita zpracované seminární práce.

Osnovy výuky

1. Seznámení s laboratořemi ústavu.
2. Seznámení s nejdůležitějšími metodikami používanými při analýzách anorganických kontaminantů.
3. Seznámení s nejdůležitějšími metodikami používanými při analýzách organických kontaminantů.
4. Prezentace postupů používaných při vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích
5. Základy práce s citačními manažery dostupnými na VUT(CitacePRO, RefWorks)
6. Zpracování seminární práce (rešerše na zadané téma).
7. Ústní prezentace seminární práce

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- zahájení přípravy na vypracování diplomových prací
- seznámení s laboratorními technikami a postupy využívanými na ÚCHTOŽP k řešení diplomových prací
- seznámení se se postupy vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích přístupných na VUT
- poskytnout studentům informace potřené pro výběr a upřesnění tématu diplomové práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Zpracování a odevzdání seminární práce je podmínkou udělení zápočtu.

Základní literatura

Králová B. a kol.: Bioanalytické metody (CS)

Doporučená literatura

Bailey R.A. et al.: Chemistry of the environment (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor