Detail předmětu

Chemie životního prostředí

FCH-MCO_CZP2Ak. rok: 2022/2023

Získání poznatků o aktuálním stavu životního prostředí v České republice. Základní pojmy a vztahy popisující chování a osud chemických látek v životním prostředí, tj. environmentální rozhraní a chemická rovnováha, persistence v prostředí, environmentální rovnováhy, transport ve složkách a mezi složkami prostředí včetně chemických transformačních reakcí. Bioakumulace, bioobohacování, biodegradace, biotransformace. Významné skupiny environmentálních polutantů. Environmentální reakce probíhající v jednotlivých složkách životního prostředí, tj. atmosféře, hydrosféře, pedosféře a biosféře.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o procesech ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, jejich distribuci a o transferech mezi jednotlivými složkami životního prostředí
1. Studenti zvládnou charakterizovat jednotlivé složky životního prostředí a typy polutantů, které mohou danou složku kontaminovat
2. Studenti zvládnou popsat distribuce anorganických i organických polutantů na rozhraní fází, tj. mezi atmosférou a hydrosférou, atmosférou a pedosférou, hydosférou a pedosférou
3. Studenti se naučí definovat fotochemické reakce probíhající v atmosféře a ostatní environmentální reakce, pomocí kterých probíhá distribuce polutantů
4. Studenti se naučí provádět hodnocení úrovně kontaminace jednotlivých ekosystémů
5. Studenti zvládnou popsat možnosti kontaminace biotických matric z okolního prostředí, tj. z atřmosféry, hydrosféry a pedosféry

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu Chemie ochrany životního prostředí v bakalářském studijním programu, případně předměty se stejným zaměřením, pokud studenti neabsolvovali bakalářské studia na naší fakultě

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška, při které budou hodnoceny získané znalosti z přednesené látky a z doporučené literatury; prezentace seminární práce

Osnovy výuky

Blok 1
1. Princip hodnocení stavu životního prostředí v České republice
2. Popis jednotlivých abiotických složek ekosystému z hlediska možnosti průniku kontaminantů
3. Způsoby hodnocení úrovně kontaminace atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry
Blok 2
1. Možnosti transferu anorganických a organických polutantů do jednotlivých složek ekosystému
2. Fyzikálně chemické aspekty nutné pro hodnocení distribuce mezi fázemi
Blok 3
1. Typy prioritních polutantů a jejich transfer v rámci jednotlivých složek ekosystémů
Blok 4
1. Chemické reakce umožňující přestup škodlivin mezi složkami životního prostředí
Blok 5
1. Fotochemické reakce v atmosféře a jejich význam pro sekundární kontaminaci atmosférickým přenosem
2. Typy environmentálních chemických reakcí

Učební cíle

Získání poznatků o chemických aspektech životního prostředí, zejména o vstupu kontaminujících látekj do jednotlivých složek životního prostředí. Bude prezentován zejména způsob transformace na rozhraní fází a způsoby případné degradace. Seznámení studentů s novými typy organických polutantů na bázi organohalogenovaných polutantů a substituovaných PAHs.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování seminární práce na zadané téma a její prezentace

Základní literatura

Ivan Holoubek: Chemie životního prostředí II (handouts), , 0 (CS)

Doporučená literatura

Káš: Biochemie životního prostředí (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor