Detail předmětu

Environmentální analýza

FCH-MCO_ENAAk. rok: 2022/2023

Seznámení se základními principy vzorkování pro environmentální analýzu; kompozitní a individuální vzorky. Zpracování SOP pro vzorkování. Izolace analytů z jednotlivých matric. Metodické postupy pro analýzu vybraných kontaminantů a xenobiotik z různých matric, principy jejich stanovení. Stanovení anorganických a organických polutantů v biotických a abiotických vzorcích. Systémy jakosti a jejich aplikace v oblasti environmentální analýzy. Chemometrie v analýze životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získané teoretické a praktické dovednosti v oblasti chemické analýzy environmentálních a biologických vzorků.
1. Student se seznámí s odlišnostmi environmentální analýzy a se způsobem hodnocení matričního efektu
2. Student získá potřebné teoretické poznatky pro vypracování Standardních operačních postupů v oblasti environmentálního vzorkování i environmentální analýzy
3. Student získá zkušenosti s výběrem vhodných analytických postupů pro stopovou analýzu prováděnou na určitých koncentračních hladinách
4. Student získá potřebné poznatky pro oblast hodnocení získaných výsledků a pro jejich interpretaci
5. Student se naučí stanovat všechny typy nejistot v oblasti environmentální analýzy; znalost dokáže jejich stanovením na konkrétních analytických datech

Prerekvizity

Absolvování předmětu Chemie životního prostředí a Předmětu Instrumentální a strukturní analýza. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce z Environmentální analýzy je složení zkoušky z Instrumentální a strukturní analýzy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška shrnující všechny získané poznatky z oblasti aplikované analytické chemie - environmentální chemie; prezentace zpracované seminární práce

Osnovy výuky

Blok 1
1. Předmět environmentální analýza a jeho odlišnosti v porovnání s klasickou analytickou chemií.
2. Problematika vzorkování environmentálních matric
3. Oblast stopových a ultrastopových analýz; chemometrie a metrologické aspekty environmentální analýzy.
Blok 2
1. Preanalytické metody - izolace analytů z abiotických a biotických matric; čištění extraktů a výluhů.
2. Metodické postupy založené na plynové chromatografii, včetně tandemových technik
3. Metodické postupy založené na kapalinové chromatografii, včetně tandemových technik
Blok 3
1. Elektromigrační metody a elektroanalytické postupy aplikované do environmentální analýzy
2. Optické metody aplikované na environmentální analýzu
Blok 4
1. Systémy jakosti; typy laboratoří
2. Akreditace v oblasti environmentální analýzy
Blok 5
1. Konkrétní metodické postupy pro některé biologicky aktivní látky a vybrané anorganické a organické polutanty

Učební cíle

Zvládnutí problematiky environmentální analýzy se zřetelem na moderní metody stanovení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná pouze doporučená.

Základní literatura

Popl M., Fahnrich J.: Analytická chemie životního prostředí, , 0 (CS)
J. Čáslavský, J. G. K Ševčík a kol., Analýza organických látek: učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K02-2014, Český Těšín: 2 THETA, 2014. (CS)
J. R. Dean: Methods for environmental trace analysis, Wiley, 2003. ISBN: 978-0-470-84422-9 (EN)

Doporučená literatura

Smith. R.-K.: Handbook of Environmental Analysis, , 0 (EN)
Subramanian. G. (ed.): Quality Assurance in Environmental Monitoring, , 0 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor