Detail předmětu

Ekotoxikologie

FCH-MCO_EKTAk. rok: 2022/2023

Ekotoxikologie-charakterizace oboru; definice ekotoxikologických biotestů, jejich dělení dle doby expozice, pokročilosti designu testovacího systému, trofické úrovně testovacích organismů, testované matrice, typu testovaného vzorku, způsobu vyhodnocování; význam a účel testů toxicity s různými chemickými látkami a přípravky. Legislativní úpravy ekotoxikologie v ČR. Ekotoxicita - metody stanovení. Ekotoxicita odpadů, třídy vyluhovatelnosti, LC (EC,IC) 50, testovací schéma, test limitní, předběžný, základní, úvodní, ověřovací, používání zvířat v ekotoxikologických testech. Hodnocení toxicity chemických látek a odpadů na různých organismech včetně terestrických organismů. Testy na vyšších rostlinách a houbách - testy fytotoxicity.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí umožňujících využití ekotoxikologických biotestů pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí.
1. Student získá poznatky o všech typech testů, které jsou doporučovány legislativou ČR i EU
2. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v aquatickém prostředí
3. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v terestrickém prostředí
4. Student se naučí aplikovat kontaktní testy, včetně testů na žížalách
5. Student zvlásne postupy vyhodnocování testů, včetně interpretace jejich výsledků. Také se naučí používat vhodné statistické metody.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu Chemie životního prostředí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška, při které budou prověřeny znalosti vycházející z přednášené látky a doporučených studijních podkladů.
Studenti mají ještě před přednáškami k dispozici e-learningové materiály a mohou se dopředu seznámit s projednávanou tématikou.
Před vlastní zkouškou obrží okruhy, kterých se bude týkat ústní zkouška.

Osnovy výuky

Blok 1
1. Význam a využití testů toxicity; definice, objasnění všech zkratek
2. Charakterizace testů 1., 2. a 3. generace
3. Metodika testů akutní toxicity.
Blok 2
1. Metodika testů chronické toxicity
2. Charakteristika testů fytotoxicity
3. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba; kontaktní testy s využitím rostlin
Blok 3
1. Doporučené postupy pro chovy testovacích organismů; alternativní testy toxicity
2. Doporučené testy pro vodní ekosystémy
3. Test inhibice růstu sladkovodních řas
4. Akutní imobilizační test na perloočkách a akutní test na rybách
Blok 4
1. Test inhibice růstu okřehku menšího Lemna minor.
2. Posouzení přímé toxicity odpadních vod pro okřehek menší Lemna minor.
Blok 5
1. Bakteriální bioluminiscenční test toxicity.
2. Kontaktní testy aplikované na terestrický ekosystém. Testy na včelách a na ptácích.
3. Ekotoxikologické posuzování populací a společenstev

Učební cíle

Získání základních poznatků o využití ekotoxikologie pro hodnocení zátěže vodních a terestrických ekosystémů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola bude prováděna prostřednictvím seminárních prací

Základní literatura

Shaw I.C., Chadwick J.: Principles of environmental toxicology (CS)
Horák J. a kol.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky (CS)

Doporučená literatura

Hoffman et al.: Handbook of Ecotoxicology (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor