Detail předmětu

Diplomový seminář - CHTOŽP

FCH-MCO_DS_ZAk. rok: 2022/2023

Prezentace a seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. V úvodní části semináře bude prezentována komplexní výzkumná činnost ústavu a rovněž studenti doktorského studia přednesou své záměry a výsledky,

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto předmětu student získají následující znalosti a dovednosti:
1. Budou znát základní zásady zpracování diplomové práce, které budou schopni uplatnit;
2. Budou schopni zvolit adekvátní postupy zpracování (velkých) souborů analytických dat;
3. Budou umět využívat faktografických a fulltextových databází a citačních manažerů;
4. Budou ovládat základní zásady ústní prezentace vlastních výsledků.

Prerekvizity

Schopnost pracovat v chemické laboratoři získaná absolvováním základních praktických cvičení a laboratoří oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Diplom. seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za 100% účast na seminářích (případná neúčast řádně omluvená) a za aktivní presentaci zvoleného tématu diplomové práce s naznačeným postupem řešení.

Osnovy výuky

1. Seminář o způsobu sepsání diplomové práce.
2. Seminář o využití statistiky při hodnocení výsledků.
3. Seminář o využívání elektronických informačních zdrojů a citačních manažerů.
4. Prezentace dílčích výsledků rozpracovaných diplomových prací studenty.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- poskytnout informace o způsobech zpracování diplomové práce
- seznámit studenty se specifiky zpracování a interpretace analytických výsledků ve vztahu k životnímu prostředí
- naučit studenty využívat dostupných informačních zdrojů (faktografických a fulltextových databází) a efektivních způsobů zpracování získaných informací (citační manažery)
- dát studentům prostor pro prezentaci vlastních dílčích výsledků diplomových prací

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná.

Základní literatura

Grafen A., Hails R.: Modern Statistics for the Life Sciences (CS)

Doporučená literatura

Dean J.R.: Methods for environmental trace analysis (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor