Detail předmětu

Dekontaminace a sanace životního prostředí

FCH-MCO_DSZAk. rok: 2022/2023

Dlouhodobé a krátkodobé znečištění půdy antropogenní činností - důlní činností, zemědělskou činností, průmyslem atd.. Přírodní detoxikace a dekontaminace. Základní metody čištění, dekontaminace a sanace. Fyzikální metody (odpaření, extrakce, vypírání). Mechanické metody (odstranění zasažené vrstvy, nakrytí), chemické, biochemické, biotechnologické a mikrobiální postupy sanace. Zvláštnosti podle kontaminantu, objektu, geografických a geologických (včetně hydrogeologických) podmínek, technická zařízení, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s hlavními zdroji kontaminace jednotlivých složek životního prostředí. Budou znát hlavní kontaminanty dlouhodobě zatěžující životní prostředí. Studenti si osvojí poznatky o mechanismech kontaminace jednotlivých složek životního prostředí. Na základě těchto poznatků pochopí způsoby a principy jednotlivých typů dekontaminace a budou schopni navrhnout základní dekontaminační postupy a metody.

Prerekvizity

Chemie a technologie ochrany životního prostředí I, II
Nakládání s odpady

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ke zkoušce je zpracování projektu dle zadání vyučujícího v rozsahu kurzu "Dekontaminace a sanace životního prostředí". Zkouška zahrnuje písemnou část a případné ústní dozkoušení k upřesnění sporných odpovědí.
Požadavky k písemné zkoušce odpovídají sylabu předmětu "dekontaminace a sanace životního prostředí".

Osnovy výuky

12 přednášek po 2 hodinách.


1) Definice pojmu sanace a dekontaminace obecný postup sanačních prací.
2) Analýza rizik a průzkum kontaminovaného území, hodnocení rizik.
3) Definice horninového prostředí z hlediska dekontaminačních metod, hlavní typy kontaminantů. Znečištění půdy průmyslovou a zemědělskou činností.
4) Problematika kontaminace podzemních vod, problematika NAPLů.
5) Základní rozdělení a principy metod dekontaminace, sanace.
6) Přírodní metody sanace se zaměřením na metody biologické.
7) Fyzikální a mechanické metody dekontaminace a sanace.
8) Chemické metody dekontaminace a sanace.
9) Biotechnologické a mikrobiální postupy sanace.
10) Dekontaminace podzemních vod.
11) Dekontaminace odplynů.
12) Rozbor platné legislativy ČR a EU.

Učební cíle

Seznámit studenty s principy a metodami dekontaminace a sanace prostředí, s důrazem na znečištěné půdy. Uvést zvláštnosti a specifika jednotlivých metod při provádění v konkrétních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Sákra, T.-Zámečníková, P.:Dekontaminace půdy a zemin chem. a fyz-chem. metodami. Pardubice, 1995, 80-7194-017-8 (CS)
Sanační technologie I-VII. In. Sborník přednášek Ekomonitor, 1998-2004 (CS)
Sanace a rekultivace skládek a kontaminovaných objektů, Sborník BIJO, E'95, Praha, 1995 (CS)
Matějů, V. Integrované sanační technologie. vodní zdroje Ekomonitor spol.s r. o. Chrudim, 2016 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor