Detail předmětu

Chemie ovzduší I

FCH-BC_CHOAk. rok: 2022/2023

Chemie a fyzika ovzduší - definice základní přístupy. Seznámení se základy meteorologie, přenosu energií a hmot v atmosféře. Zdroje znečištění a způsob šíření škodlivin v atmosféře. Chemie hlavních typů atmosférických polutantů. Biosférické oblasti a vliv na troposféru. Mikroklimatické poměry a vliv na troposféru. Globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Skleníkový efekt, smogy a problematika stratosférického ozonu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí a kompetencí studentů se projeví zejména v těchto oblastech.
a) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v atmosféře ve vazbě na přesun energie a hmot.
b) Absolventi budou na základě svých znalostí schopni predikovat zatížení troposféry pomocí technické analýzy.
c) Student bude schopen predikovat vlivy zdrojů znečištění v lokálním měřítku.
d) Student získá znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi
e) Absolvování kurzu je předpokladem pro možnost studia v kurzech MCO_TOZ a MCO_TEO, navazujícího studijního programu.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít základní znalosti fyziky, organické,anorganické a enviromentální chemie. Dalším předpokladem úspěšného splnění kurzu je mírně pokročilá počítačová gramotnost.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška z rozsahu přednesené látky odpovídající danému ročníku studia.
Podmínkou splnění předmětu je správné a kompletní zodpovězení 2 otázek (stupeň E), 3 otázek (D), 4 otázek (C), 5 otázek (B), 6 otázek (A).

Osnovy výuky

Blok I.
1. Ovzduší - základní složka životního prostředí
2. Atmosféra vznik,vývoj, základní složky a její fyzikální a chemické vlastnosti
3. Pohyb atmosférických hmot - meteorologie - počasí
4. Přenos energie v atmosféře - klima - klimatické faktory
Blok II.
5. Anomální a mezní jevy v atmosféře
6. Skleníkový efekt a globální oteplování Země
7. Biosférické oblasti a průmyslové vlivy na atmosféru
8. Technické a technologické možnosti ovlivňování chemie atmosféry
9. Chemie a fyzikální chemie smogů
Blok III.
10. Fyzykálně-chemická analýza troposféry a stratosféry
11. Fyzikálně-chemická analýza troposféry mobilnímy prostředky
12. Monitoring troposféry v městské zástavbě
13. Monitoring troposféry v prostřdí liniových staveb

Učební cíle

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům pokročilé informace o chemii ovzduší a vzájemných vztazích dalekého dosahu. Prostřednictvím přednášek a návštěvou vybraného pracoviště či lokality studenti získají znalosti o přenosu energie a hmot v atmosféře a o vzniku a výskytu mezních situací v atmosféře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola výuky v kombinovaném studiu je prováděna minimálně třemi povinnými konzultacemi v průběhu semestru.
Kontrola výuky v prezenčním studiu je realizována prostřednictvím diskuzního fóra na přednáškách, vždy po skončení celistvého bloku přednášené látky.
Je určena konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia, kontrola komplexního chápání problematiky je v této formě studia možná vypracováním seminární práce.
Je určena konzultace pro studenty denního studia.

Základní literatura

Autorský kolektiv:Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha v koedici s UP v Olomouci, 2007 (CS)
Vejvoda J.,Machač P.,Buryan P.:Technologie ochrany ovzduší a čištění plynů (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor