Detail předmětu

Experimentální a analytické techniky praktické organické syntézy

FCH-DC_EAPAk. rok: 2022/2023

Základní pojmy, techniky a aparatury ze skla, rekrystalizace a bod tání, destilace a bod varu, extrakce, metody chromatografie, spektrální metody, identifikace organických sloučenin.
Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Studenti si osvojí techniky organické syntézy v miny a mikro škále včetně purifikačních a separačních technik

2. Studenti budou znát možnosti a omezení jednotlivých instrumentálních analytických metod

3. Studenti budou schopni interpretovat naměřené data a celkově vyhodnotit chemický a analytický přístup což povede k značné samostatnosti studenta

Prerekvizity

Dobrá znalost organické, analytické chemie a experimentální organické chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška

Osnovy výuky

Tento kurz přináší přehled experimentální instrumentace, která je založena na dobře zvládnutých teoretických základech studenta. V rámci kurzu budou probíraný základní aspekty již zavedených metod, ale i ale zároveň I metod a technik nových. Studenti získají silné zázemí v laboratorních a analytických dovednostech.
Základní pojmy, techniky a aparatury ze skla, rekrystalizace a bod tání, destilace a bod varu, extrakce, metody chromatografie, spektrální metody, identifikace organických sloučenin.

1. Zařízení a aparatury pro pokročilou organickou syntézu
2. Mikrofiltrace a její techniky
3. Sušící činidla
4. Sušení organických rozpouštědel
5. Krystalizace a krystalizační techniky
6. Mikroškálové experimenty
7+8. Separační techniky
9. Techniky vakuové destilace
10+13. NMR a interpretace spekter

Učební cíle

Cílem předmětu je detailní studium vybraných pokročilých technik organické syntézy a metod chemického výzkumu. Moderní organická syntéza preferuje experimenty v mini a mikro škálovém provedení vyžadující speciální sklo a zařízení. S chemií organických sloučeni je úzce spjata podmínka identifikace složení produktů a možnost separace jednotlivých složek směsí.
Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro moderní trendy výzkumu v oblasti organické syntézy a charakterizace organických molekul.

Základní literatura

Gilbert, J.C., Martin, S.F., Experimental Organic Chemistry, Cengage Learning (CS)

Doporučená literatura

WYATT, P., WARREN S.: Organicsynthesis, Strategy and Control, John Wiley&Sons Ltd. 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný