Detail předmětu

Využívání sekundárních surovin

FCH-DCO_VSDAk. rok: 2022/2023

Průmyslová revoluce a populační exploze 19. a 20. století způsobuje postupné vyčerpávání přírodních surovin a vzrůstající objem produkovaných odpadů všeho druhu, z nichž mnohé jsou ve skutečnosti cennými druhotnými surovinami. Recyklace materiálů (a energie) není dostačující, zavádění bezodpadového hospodářství je nepopulární. Předmět zahrnuje ucelené poznatky o produkci a vlastnostech nejdůležitějších, zejména velkoobjemově produkovaných, anorganických, druhotných surovin s důrazem na jejich průmyslové využití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Znalosti v přírodní surovinové zdrojů anorganických materiálů.
Předhled o vlastnostech a využití velkoobjemově produkovaných druhotných surovin z elektrárenského a metalurgického průmyslu, odpadů těžby minerálních surovin.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické chemie, chemie a technologie silikátů a maltovin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování projektu na téma související se tématem disertační práce a odborná diskuze nad projektem.

Osnovy výuky

Průmyslová revoluce a populační exploze 19. a 20. století způsobuje postupné vyčerpávání přírodních surovin a vzrůstající objem produkovaných odpadů všeho druhu, z nichž mnohé jsou ve skutečnosti cennými druhotnými surovinami. Recyklace materiálů (a energie) není dostačující, zavádění bezodpadového hospodářství je nepopulární. Předmět zahrnuje ucelené poznatky o produkci a vlastnostech nejdůležitějších, zejména velkoobjemově produkovaných, anorganických, druhotných surovin s důrazem na jejich průmyslové využití.

Přírodní surovinové zdroje, zásoby a využití, ekonomika a ekologie, plýtvání versus zvyšování produktivity materiálů. Vedlejší produkty průmyslových aktivit, druhotné suroviny anorganické i organické, bezodpadové hospodářství a skládkování, třídění odpadů, legislativa a péče o životní prostředí. Velkoobjemově produkované druhotné suroviny elektrárenského a metalurgického průmyslu (popílky vysokoteplotního a fluidního spalování tuhých paliv, odsiřování a energosádrovec, strusky vysokopecní, ocelárenské, slévárenské, z výroby barevných kovů, křemičité úlety, slévárenské formovací směsi), odpady těžby minerálních surovin (hlušina, skrývky keramických surovin). Kaly městských čistíren odpadních vod. Třídění odpadů a recyklace (papír, kovy, sklo, plasty, textil, dřevní odpady), recyklace energie, pneumatiky. Změny a rušení technologií, prevence vzniku odpadů. Podmínky trvale udržitelného rozvoje, perspektivy pro 21. století.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentovi ucelené znalosti o využívání přírodních surovin a možnosti jejich náhrady alternativními materiály, které jsou vedlejšími produkty technologických procesů zejména v energetickém, metalurgickém a chemickém průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Doporučená literatura

Ghosh, S.N., Sarkar, S.L., Harsh, S. Mineral Admixtures in Cement and Concrete, ISBN 81-85522-04-9 (EN)
Malhotra, V.M., Mehta, P.K. High-performance High-volume Fly Ash Concrete for Building Durable and Sustainable Structures (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný