Detail předmětu

Fyzika a chemie materiálů

FCH-DCO_FCHMAk. rok: 2022/2023

Ideální krystal, interakce elektromagnetického vlnění s krystalem, krystalochemie, reálný krystal, vazebné síly v pevných látkách, nekrystalické látky, elektrické vlastnosti pevných látek, magnetické a optické vlastnosti látek, tepelné a mechanické vlastnosti látek, vybrané techniky studia materiálů: rentgenová, elektronová a neutronová difraktografie, mikroskopie optická, elektronová transmisní, elektronová rastrovací, elektronová emisní a iontová.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Znalosti struktury, vlastností ideálního krystalu a klasifikace krystalových struktur.
Znalosti klasifikace a charakteru poruch v reálném krystalu a jejich vazeb na vlastnosti krystalů.
Znalosti struktury, vlastností a vzniku nekrystalických anorganických látek
Znalosti vazebných sil v pevných látkách
Znalosti elektrických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti magnetických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti tepelných a optických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti instrumentálních technik strukturní analýzy pevných látek.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní (30 minut příprava)
Hodnotí se stupeň znalostí teorie i pratických aplikací metod studia
struktury a vlastností anorganických materiálů i schopnost orientace v
současných trendech.

Osnovy výuky

1. Ideální krystal
2. Interakce elektromagnetického vlnění s krystalem
3. Krystalochemie
4. Reálný krystal
5. Vazebné síly v pevných látkách
6. Nekrystalické látky
7. Elektrické vlastnosti látek I
8. Elektrické vlastnosti látek II
9. Magnetické vlastnosti látek
10. Optické vlastnosti látek
11. Tepelné a mechanické vlastnosti látek
12. Vybrané techniky studia pevných látek: rentgenová, elektronová a neutronová difrakce
13. Vybrané techniky studia pevných látek: mikroskopie světelná a elektronová transmisní
14. Vybrané techniky studia pevných látek: elektronová mikroskopie rastrovací, emisní a iontová

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelené poznatky o struktuře pevných látek od subatomární až po supramolekulární úroveň, a zejména o vztahu struktury a fyzikálních i chemických vlastností s vazbou na nejdůležitější principy metod a technik studia materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Základní literatura

Kratochvíl, B. Chemie a fyzika pevných látek I, ISBN 80-7080-196-4 (CS)
Kratochvíl, B. Chemie a fyzika pevných látek II, ISBN 80-7080-055-0 (CS)

Doporučená literatura

Kittel, Charles. Introduction to solid state physics - 8th ed. p. cm., ISBN 0-471-41526-X (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program HJR doktorský

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný