Detail předmětu

Modern Spectroscopic Methods

FCH-MAO_MSMAk. rok: 2021/2022

Kurs podává ucelený přehled spektroskopických metod založených na elektromagnetickém záření. Rovněž zahrnuje principy konstrukce spektrometrů, zdrojů světla, detektorů a dalších nástrojů užívaných ve spektroskopii. Nakonec bude podán přehled o spektroskopických metodách, které jsou v současnosti v chemii užívány. Rovněž budou rozebrány i metody, které do chemie teprve proniknou.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti znát principy spektroskopie, konstrukce a použití spektrometrů a užití různých metod v chemické praxi.

Prerekvizity

Fyzikální chemie III
Fyzika – optika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná část bude obsahovat 7 příkladů na spektroskopické výpočty, ústní část se zaměří na celkový přehled a souvislosti
Zkušební termíny nejsou vypisovány, studenti si termíny navrhují individuálně v průběhu celého zkouškového období.

Osnovy výuky

1. Atomární a molekulové energiové hladiny. Elektromagnetické záření a spektrální přechody. Absorpce elektromagnetického záření
2. Atomární spektroskopie. Profil spektrální čáry
3. Rotační spektra, centrifugální distorze. Ramanovský rozptyl záření
4. Vibrační spektra, anharmonicita vibrací
5. Vibračně-rotační spektra dvouatomových molekul. Vibrace víceatomových molekul, grupové vibrace
6. Elektronová spektroskopie, Franck-Condonův princip. Výběrová pravidla pro elektronové přechody. Fluorescence a fosforescence, fotoelektronová spektroskopie
7. Spektrometry - konstrukce, disperzní hranoly, mřížky, rozlišení
8. Zdroje světla
9. Lasery
10. Detektory a další příslušenství
11. Současné spektroskopické metody užívané v chemii - IR, FT-IR, ICP, AAS, LIBS, LIF, TALIF, fluorimetrie atd.
12. Magnetické rezonanční metody. EPR a NMR spektroskopie
13. Metody, které do chemie teprve přijdou - Cavity Ring Down spektroskopie, laserová tomografie, atd.

Učební cíle

Cílem předmětu je podání přehledu spektroskopických metod založeném na kvantové mechanice, spektroskopického vybavení a v současnosti užívaných spektroskopických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

Atkins P. W.: Physical Chemistry. Oxford University Press, Oxford 2006. (EN)
Pelikán P., Lapčík L., Zmeškal O., Krčma F.: Fyzikální chemie, Struktura hmoty. VUTIUM Brno, Brno 2000. (EN)

Doporučená literatura

Hollas J. M.: Modern Spectroscopy. Wiley, Chichester 1987. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning