Detail předmětu

Chemical Engineering Calculation II

FCH-MAO_CEE_2Ak. rok: 2021/2022

Mechanismy sdílení tepla, bilance entalpie, výměníky tepla, odpařování. Základy difúzních procesů, extrakce, destilace a rektifikace, absorpce a adsorpce, sušení, krystalizace, chemické reaktory.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti možností matematických nástrojů při řešení Jednotkových operací oblastí Hydraulických pochodů a Partikulárních systémů Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi..

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast ve cvičení, vyřešení zadaných příkladů a úspěšné absolvování ústní zkoušky, kde má posluchač prokázat základní schopnost řešit konkrétní praktické úlohy chemicko-inženýrské problematiky.

Osnovy výuky

Destilace 1 a 2;
Rektifikace 1,2 a 3;
Extrakce 1 a 2;
Absorpce;
Úprava vzduchu a vzduchové chlazení;
Sušení;
Adsorpce;

Učební cíle

Osvojení principů a matematických postupů charkterizacie chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování individuálních Zápočtových příkladů v předepsané kvalitě.

Základní literatura

"Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6." "2006" "2011" "1" "základní" (EN)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (EN)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (EN)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor