Detail předmětu

Satellite Control and Management

FEKT-MPA-SCMAk. rok: 2022/2023

Předmět je orientován na pochopení fyzikálních souvislostí družicové komunikace při srovnání s terestriálními rádiovými systémy. V rámci předmětu jsou uvedeny klíčové aspekty přenosu signálů oběma typy systémů, je poukázáno na jejich rozdílné vlastnosti a požadavky. U družicových spojů jsou také diskutovány družicové orbity, jejich vlastnosti a způsob výpočtu predikce polohy družice. Stručně jsou popsány základní části a struktura komunikační družice. Jsou uvedeny příklady jak pozemních směrových spojů, tak příklady různých družicových komunikačních systémů pevné a pohyblivé služby, včetně družicových navigačních systémů. Pozornost je také soustředěna na vyhodnocení energetické bilance družicového spoje.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen se orientovat v komponentách družic, popsat a vysvětlit rozdíly v rádiové komunikaci v pozemních směrových a družicových spojích, popsat rušivé efekty ovlivňující šíření rádiových vln v pozemních směrových a družicových spojích, vysvětlit principy družicové navigace, uvést základní stavební části tělesa družice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. 

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou během semestru získat 35 bodů, z toho 20 bodů za laboratorní cvičení a 15 bodů za počítačová cvičení. Závěrečná zkouška je hodnocena 65 body.

Osnovy výuky

1. Úvodní informace, historie směrových a družicových spojů.
2. Všeobecný popis družicových systémů, pozemní a kosmický segment
3. Dráhy umělých kosmických těles s rušivými vlivy a jejich predikce
4. Šíření elektromagnetických vln a rušivé vlivy v satelitních komunikacích
5. Základní struktura družice – kosmické sondy, konstrukční návrh
6. Navigační systémy družic, metody stabilizace polohy, manévrování
7. Družicové transpondéry
8. Technologie družic
9. Energetická bilance družicového spoje
10. Signály: typy přenášených signálů, ranging, povelování, telemetrie
11. Globální družicová navigace
12. Spojení se vzdáleným vesmírem-DSN
13. Výzkumné a experimentální družice

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům specifika rádiové komunikace v pozemních směrových spojích a v družicových spojích, seznámit je s problematikou pohybu a konstrukce družic, naučit je vyhodnotit energetickou bilanci daného spoje a popsat základní rysy významných komunikačních systémů v této oblasti.

Základní literatura

MARAL, G., BOUSQUET, M. Satellite Communication Systems. 5. ed. Chichester: John Wiley & Sons. 685 s. ISBN: 978-0-470-71458-4. (EN) (EN)
PRATT, T., BOSTIAN, C., ALLNUTT J. Satellite Communications. Hoboken: John Wiley&Sons Ltd., 2003. ISBN 04-713-7007-X. (EN) (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-SAP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning