Detail předmětu

Speciální seminář (N-PMO)

FSI-TSSAk. rok: 2021/2022

Úkolem semináře je naučit studenty tzv. popularizaci do vlastních řad, tj. vychovat je k tomu, aby uměli prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu z oboru svého studia, které je jim blízké a které si zvolí. Měli by o něm pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

V závěru studia by studenti měli prokázat vědomí idejí optiky a přesné mechaniky a souvislostí jejích jednotlivých disciplín a být schopni užívat základní principy pro popis optických jevů, opticko-mechanických systémů a jejich principů.

Prerekvizity

Znalosti základní principů a integrujících idejí optiky a strojírenství získané při studiu studijního oboru oboru Přesná mechanika a optika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro zápočet: Aktivní účast na seminářích, přednes referátu
a písemné zpracování tématu.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit znalosti základní principů optiky a přesné mechaniky a procvičovat prezentaci, případně popularizaci zvoleného tématu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Základní literatura

Harna, Z.: Přesná mechanika.
Keprt, E.: Teorie optických přístrojů I,II
Glézl, Š.-Kamarád, J.-Slimák, I.: Presná mechanika
Wilson T. (1994) Confocal Microscopy. In: Yacobi B.G., Holt D.B., Kazmerski L.L. (eds) Microanalysis of Solids. Springer, Boston, MA
TÖRÖK, Peter; KAO, Fu-Jen (ed.). Optical imaging and microscopy: techniques and advanced systems. Springer, 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


Student má zpracovat a prezentovat dvě vybraná témata z pohledu optického a konstrukčního. Téma si volí z uvedené nabídky okruhů nebo dle svého návrhu po dohodě s vyučujícím.