Detail předmětu

Aplikace klimatizačních systémů

FSI-IAKAk. rok: 2021/2022

Aplikace větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v občanských stavbách, v průmyslových, dopravních a zemědělských stavbách. Klimatizace dopravních prostředků a speciální aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o praktických aplikacích větracích a klimatizačních systémů a jejich projektování včetně požadavků na projektovou dokumentaci, o hospodárnosti chlazení vzduchu a zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu. Seznámí se s výpočty klimatizačních zařízení systému vzduch - voda, výpočty větrání kuchyní, s návrhem a energetickým hodnocením zduchových clon a s programem pro návrh jednotek vzduchotechnických zařízení.

Prerekvizity

Důkladné teoretické znalosti z oblasti větrání a klimatizace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a konfrontace teorie a praxe na odborných exkursích a předánkách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student absolvovat test v posledním výukovém týdnu a aktivně se účastnit všech cvičení.

Učební cíle

Seznámit studenty s aplikacemi větracích, odsávacích a klimatizačních zařízení v obytných budovách, v stravovacích, sportovních a zdravotních zařízeních, v průmyslových provozech, v dopravních a zemědělských stavbách. Seznámit studenty s ekonomií a provozem větracích a klimatizačních zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Návštěva všech cvičení je povinná. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je aktivní účast ve cvičeních a splnění podmínek průběžné kontroly studia prováděné učitelem studijní skupiny na základě výsledku řešení zadaných úloh a účasti na odborných exkursích.

Základní literatura

Heinsohn, R.J.: Industrial Ventilation. John Wiley and Sons, Inc., New York 1991 (EN)
Etheridge, D.W. - Sandberg, M.: Building Ventilation., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester 1996 (EN)
Goodfellow, H. - Tähti, E.: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, London 2001 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Větrání a klimatizace bytů a rodinných domů 1 a 2.
Větrání a klimatizace hotelů a stravovacích zařízení.
Větrání a klimatizace kulturních zařízení.
Větrání a klimatizace sportovních zařízení a obchodních objektů.
Větrání dopravních staveb a garáží.
Větrání a klimatizace provozů s mikroklimatem předepsaným technologií.
Větrání a klimatizace čistých prostorů.
Větrání a klimatizace industriálních provozů
Větrání potravinářských provozů.
Větrání zemědělských objektů.
HVAC v dopravních prostředků (automobily, letadla, autobusy).
Hygiena, čištění a údržba HVAC systémů.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Výustky a jejich zaregulování
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla
Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla - servisní měření.
2) Výpočet větrání dopravního tunelu.
3) Exkurse do provozu vzduchotechniky dopravního tunelu.
4) Exkurse do provozu vzduchotechniky výškové budovy.
5) Exkurse do provozu vzduchotechniky komerční budovy/provozu s předepsaným mikroklimatem.
6) Vzduchové clony a jejich návrh.
Výpočet vzduchové clony.
Energetické hodnocení vzduchové clony.

eLearning