Detail předmětu

Plasty ve strojírenství

FSI-FPAAk. rok: 2021/2022

Posouzení plastu jako konstrukčního materiálu z hlediska jeho fyzikálních, mechanických, tepelných a dalších vlastností, technologie zpracování plastů obecně, technologie vstřikování, vliv technologických parametrů na vlastnosti výrobků z plastů. Stavba a konstrukce strojů na zpracování plastů, technologičnost výrobků z plastů, konstrukce nástrojů především forem pro vstřikování plastů. Vytlačování a navazující technologie, lisování plastů, tvarování a svařování plastů. Využití počítačové analýzy při optimalizaci návrhu výrobku z plastu, při konstrukci nástroje a při stanovení technologických parametrů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět "Plasty ve strojírenství" umožňuje studentům získat základní poznatky o struktuře, mechanických, reologických a zpracovatelských vlastnostech polymerů, o hlavních technologiích a informace o aplikačním využití plastů v řadě průmyslových odvětví.

Prerekvizity

Základní znalosti z organické chemie a základní informace o plastech a technologiích zpracování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení, vypracování ideového návrhu nástroje - vstřikovací formy na zadaný plastový dílec včetně výpočtu základních technologických parametrů pro technologii vstřikování. Zkouška : zkouška je ústní a prověřuje znalosti ze tří základních okruhů předmětu, tj. 1) základní uživatelské a zpracovatelské vlastnosti plastů 2) technologie vstřikování plastů, stroje a nástroje 3) ostatní technologie zpracování plastů Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS

Učební cíle

Cílem předmětu "Plasty ve strojírenství" je seznámit studenty se základy nejpoužívanějších technologií v oblasti zpracování plastů a s principy stavby strojů a nástrojů zajišťujících tyto technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná. Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učitelem.

Základní literatura

MENGES,G. end P.MOHREN: How to Make Injection Molds, Hanser Gardner Publications,ISBN 1-56990-062-0,558p, 1993 (EN)
MICHAELI,Walter: Plastics Processing, Hanser Gardner Publications,ISBN 1-56990-144-9,211p,1995 (EN)
SOVA, Miloš a Josef KREBS. Termoplasty v praxi. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2001. ISBN 80-86229-15-7. (CS)
ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0614-1. (CS)

Doporučená literatura

KOLOUCH,J.: Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení plastů, použití a vlastnosti plastů.
2. Fyzikální, mechanické, tepelné a reologické vlastnosti plastů.
3. Přehled technologií zpracování plastů.
4. Vstřikovací cyklus, průběh tlaku ve formě.
5. Vstřikovací stroje, plastikační a uzavírací jednotka, řízení strojů.
6. Formy pro vstřikování, rozdělení forem, násobnost forem.
7. Vtoková soustava forem.
8. Temperační a vyhazovací systém forem.
9. Technologie lisování a přetlačování reaktoplastů.
10. Technologie vytlačování plastů.
11. Technologie vyfukování plastů.
12. Technologie tvarování a obrábění plastů.
13. Technologie svařování a lepení plastů.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výběr plastu pro zadaný dílec.
2. Tvarové řešení zadaného dílce.
3. Volba vstřikovacího stroje.
4. Určení násobnosti formy.
5. Optimalizace technologických parametrů.
6. Exkurze do lisovny.
7. Zápočet.

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ideový návrh nástroje - vstřikovací formy.
2. Návrh vtokové soustavy vstřikovací formy.
3. Návrh vyhazovacího systému vstřikovací formy.
4. Návrh temperačního systému vstřikovací formy.
5. Konstrukce formy pomocí normálií.
6. Konstrukce formy pomocí normálií.