Detail předmětu

Pedagogická psychologie

FIT-IPSOAk. rok: 2021/2022

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy. Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti, behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Prerekvizity

Základní vstupní předpoklad je především zájem o danou tématiku.

Učební cíle

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i v osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky.

Doporučená literatura

Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992,  Opava: 1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Dějiny psychologie. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Socializace, sociální učení. Psychologie sociálních skupin.
 3. Komunikace. Asertivní komunikace. Zvláštnosti pedagogická komunikace.
 4. Teoretické otázky vývojové psychologie. Charakteristika jednotlivých vývojových období.
 5. Osobnost z psychologického hlediska, její struktura.
 6. Kognitivní procesy I: Biologický základ psychiky. Vědomí a pozornost. Vnímání. Paměť.
 7. Kognitivní procesy II: Myšlení. Tvořivost. Učení.
 8. Motivační, emoční a volní procesy. Duševní hygiena.
 9. Psychologie výchovy. Osobnost vychovatele z psychologického hlediska. Metody a prostředky výchovy.
 10. Sociálně patologické jevy. Specifické vývojové poruchy chování.
 11. Příčiny školní neúspěšnosti. Specifické vývojové poruchy učení.