Detail předmětu

Španělština: začátečníci 2/2

FIT-JS2Ak. rok: 2021/2022

Komunikativní předmět španělštiny pro začátečníky zahrnuje nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích, čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video. Předmět je pokračovací pro úspěšný JS1/1-ZS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základy komunikace v běžném životě, vč. základů gramatiky.

Prerekvizity

Získání zápočtu v předmětu JS1/1-ZS.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování kombinují aktivní účast na seminářích (konverzace, role play, procvičování gramatiky a slovní zásoby, využívání audiovizuálních prostředků a pravidelné testování předchozího učiva) s domácí přípravou - samostudiem.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestralní testy a závěrečná zkouška.

Učební cíle

Základy španělštiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Závěrečná zkouška má min. 30 a max. 60 bodů.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Prokopová, L.: Španělština pro samouky, LEDA
Videokursy Este País, Viaje al Espanol
Králová+kol.: Fiesta 1, neueva edición, vyd. Fraus, 2010
Kolektiv: VEN 1, Edelsa, S.A., Madrid, Espana

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Program předmětu, úvod do španělského jazyka, jeho význam
 2. Výslovnost, představování se, děkování
 3. Přízvuk, rody a členy
 4. Kdo/co je to? osobní zájmena, tykání, vykání
 5. Profese, množné číslo, slovesa na -ar
 6. Národnosti, pády, předložky, sloveso býti
 7. Intonace, slovesa na -er a -ir, nepravidelná slovesa
 8. Rodina a věk, přechylování, rodové dvojice
 9. Číslovky do 10, sloveso venir, opakování
 10. Přátelé, popis, vlastnosti, přídavná jména a jejich krácení
 11. Vlastnictví, nutnost, tener, kvantifikace, přivlast. zájmena
 12. Opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr 
 14. Opakování ZS, sloveso estar
 15. Telefonování, rozdíl ser-estar, vyjadřování záporu
 16. Mexico, ukazovací zájmena
 17. Povinnost, potřeba, hay que x tener que
 18. Doprava, nepravidelná slovesa ir, oír
 19. Rozkazovací způsob kladný, zdvořilý rozkaz
 20. Udávání času, procvičování, číslovky 11 - 30
 21. Základy tech. terminologie, nepravidelná slovesa
 22. Denní režim, zvratná slovesa
 23. Základy tech. terminologie, krácení vět infinitivem
 24. Účelový infinitiv, dokončení číslovek, míry, váhy, měny
 25. Opakování
 26. Semestrální test za letni semestr