Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-MAI)

FSI-SD4Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vedení studentů při realizaci jejich diplomových prací. Pozornost je věnována rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro splnění úkolů stanovených v zadání diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti aplikované matematiky. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového
projektu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uožena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Základní literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je určena vedoucím práce (CS)
The basic literature related the diploma theses is given the theses supervisors. (EN)

Doporučená literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

91 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.