Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-MAI)

FSI-SD3Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vedení studentů při realizaci jejich diplomových prací. Pozornost je věnována rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro splnění úkolů stanovených v zadání diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti aplikované matematiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student během dvou let vytvoří diplomový projekt.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu potvrzená vedoucím diplomového
projektu.

Učební cíle

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby student během následujícího semestru úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu.

Základní literatura

Literatura je zadána vedoucím diplomové práce. (CS)
The literature is prescribed by the diploma thesis supervisor. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.