Detail předmětu

Aplikace vícehodnotové logiky

FSI-SALAk. rok: 2021/2022

Kurs je určen specielně pro studenty matematického inženýrství a obsahuje teorii vícehodnotové logiky, teorii slovní proměnné a slovních modelů a teorii expertních systémů založených na těchto teoriích. Součástí předmětu jsou i praktické aplikace v technických disciplinách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalost základů vícehodnotové logiky, technicky orientovaných slovních modelů a expertních systémů, včetně praktických zkušeností s tvorbou expertního systému

Prerekvizity

Matematická logika, teorie fuzzy množin

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě odevzdání semestrální práce (funkční expertní systém vytvořený v systému LMPS 6.0)
Zkouška písemná i ústní.

Učební cíle

Cílem kuzu je seznámit studenty se současným stavem technických aplikací vícehodnotové logiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována je účast na cvičeních. Zameškaná výuka je nahrazována zpracováním dodatečných úloh.

Základní literatura

Druckmüller, M.: Technické aplikace vícehodnotové logiky, PC- DIR , Brno 1998 (CS)

Doporučená literatura

Neural Networks and Deep Learning. Online. Michael Nielsen, 2015. Dostupné z: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/. [cit. 2023-10-30]. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícehodnotová logika, formule, pravdivostní ohodnocení
2. T-normy, T-konormy, zobecněné implikace
3. Slovní proměnné a slovní modely
4. Znalostní báze expertního systému
5-6. Sémantické interpretace znalostních bází
7. Inferenční mechanismus a jeho implementace
8. Redundance a spory ve znalostní bázi
9. Systém LMPS
10. Problém pokrytí definičního oboru znalostní bází,
12. Technické aplikace vícehodnotové logiky a teorie fuzzy množin
fuzzifikace
11. Expertní systémy
13. Přehled metod AI

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícehodnotová logika, formule, pravdivostní ohodnocení
2. Lukasziewiczova logika
3-4. Slovní proměnné a slovní modely
5. Sestavení znalostní báze expertního systému, zadání semestrální práce
6. Seznámení se systémem LMPS 6.0, deklarace slovních proměnných
7. Seznámení se systémem LMPS 6.0, prohlášení
8. Seznámení se systémem LMPS 6.0, dotaz - odpověď, interpretace odpovědi
9. Seznámení se systémem LMPS 6.0, trasování, redundance
10. Seznámení se systémem LMPS 6.0, detekce a odstranění sporů
11-12. Konzultace k semestrální práci
13. Odevzdání semestrální práce