Detail předmětu

Oběhové stroje a chladící zařízení

FSI-LOSAk. rok: 2021/2022

Objemové kompresory, jejich použití v klimatizačních a chladicích zařízeních. Strojní chladicí zařízení, jejich provoz jako samostatný celek, součást klimatizačních zařízení. Ventilátory jako prvek větracích a klimatizačních zařízení. Výuka je obsahově zaměřena na přípravu projektantů a provozovatelů těchto zařízení. V návaznosti na předchozí teoretické předměty jsou probírány základy konstrukce jednotlivých strojů, výpočet základních provozních parametrů, použití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání technické orientace v oblasti kompresorů, ventilátorů a strojních chladicích zařízení. Schopnost projekčního návrhu příslušného stroje nebo zařízení pro zadané provozní požadavky. Schopnost posoudit vhodnost navrženého nebo instalovaného stroje a zařízení nejen z hlediska technické funkčnosti, ale i ekonomického a ekologického.

Prerekvizity

Termodynamika plynů a par, tepelné oběhy, proudění tekutin, přenos tepla.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Písemná část obsahuje výpočtová zadání ze dvou hlavních kapitol předmětu (kompresory, chladicí zařízení, ventilátory) s potřebou kapesních kalkulátorů. Podmínkou pokračování v ústní části je vyřešení výpočtových zadání minimálně v rozsahu 50%. Ústní část obsahuje otázku ze zbývající kapitoly.

Učební cíle

Získání základních znalostí o strojích zajišťujících rozvod nebo cirkulaci plynů a par v zařízeních energetiky, vzduchotechniky, chladicí techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.

Základní literatura

Chlumský, V., Liška,A.: Kompresory, SNTL, Praha 1977
Eck,B.: Fans,Pergamon Press, Braunschweig 1973
Dvořák,Z.: Chladicí technika, SNTL, Praha 1971

Doporučená literatura

Liška, A., Novák.P.: Kompresory, ČVUT, Praha 1999
Hoch, V.: Chladicí technika, VUT, Brno 1992
Nový, R.: Ventilátory, ČVUT, Praha 1997
Cory, W.T.W. Fans & Ventilation – a practical guide. John Wiley 2005
Dincer, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. John Wiley 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Kompresory.Termodynamické základy objemových kompresorů.Kompr.s vratným pohybem pístu
Rotační a speciální typy objemových kompresorů.
Regulace výkonnosti obj.kompr.Příslušenství,provoz.Kompresorové stanice.
II.Strojní chlad. zařízení. Chlad. oběh parní kompresorový jedno a vícestupňový.
Chladicí oběh absorpční.
Chlad. oběh proudový.
Chladicí oběh plynový.Termoelektrické chlazení.
Provoz chladicích zařízení.Regulace, automatika. Nepřímé chlazení.
III.Ventilátory.Rozdělení, základní části,parametry. Zákony podobnosti.
Radiální ventilátory.
Axiální ventilátory přetlakové
Axiální ventilátory rovnotlaké. Diagonální a diametrální ventilátory.
Provoz ventilátorů v potrubní síti, regulace.Testování ventilátorů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Objemový a energetický návrh pístového kompresoru.
Návrh vícestupňového kompresoru, mezichladičů.
Výpočet velikosti vzdušníku, reduktoru a pojišťovacího ventilu.
Výpočet jednostupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet dvoustupňového parního kompresorového chladicího zařízení.
Výpočet jednostupňového absorpčního chladicího zařízení.
Výpočet proudového chladicího zařízení.
Výpočet termoelektrického chladicího zařízení.
Výpočet plynového chladicího zařízení.
Návrh hlavních rozměrů radiálního ventilátoru a spirální skříně.
Návrh hlavních rozměrů přetlakového axiálního ventilátoru.
Návrh hlavních rozměrů rovnotlakého axiálního ventilátoru.
Zapojení dvou ventilátorů, změna otáček, průměru.