Detail předmětu

Diplomový projekt (M-ETI)

FSI-LDPAk. rok: 2021/2022

Individuální práce studentů pod vedením vedoucího diplomové práce podle konkrétního zadání diplomové práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s Energetickým ústavem. Součástí může být i experimentální část diplomové práce (pokud je obsažena v zadání).
Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí individuální práci a získá praktické dovednosti a zkušenosti pro práci po absolvování školy.

Prerekvizity

Znalosti z oboru energetické inženýrství

Doporučená nebo povinná literatura

Fiedler,Krbek,Polesný:Strojní zařízení elektráren,skripta VUT 1999
literatura dle zaměření tématu DP-určí ved.DP
Kadrnožka:Tepelné elektrárny a teplárny,SNTL 1987
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...
Boyce:Gas Turbine Engineering Handbook,Gulf Publishing-1995
Leyzerovich:Large Power Steam Turbines, Pennwel Books, USA2003
Škopek: Parní turbina, ZČU Plzeň 2007
Dixon,S.L.:Fluid dynamics and Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Press, London 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucího diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání návyků pro zcela individuální práci podle doporučených podkladů. Student se v průběhu semestru naučí jednat se zástupci komerčních firem, získávat podklady, vyhodnocovat důležitost výsledků a analyticky pracovat. Výsledek je obhajován před odbornou veřejností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student pravidelně (týdenní interval, není-li dohodnuto jinak) informuje vedoucího diplomové práce o dílčích výsledcích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. cvičení: individuální práce podle zadání DP