Detail předmětu

Vytápění

FSI-IVTAk. rok: 2021/2022

Předmětem výuky je především vytápění ústřední včetně zdroje a sítě rozvodu tepla. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě zdroj - rozvody topného média - případná akumulace tepla - otopné plochy - regulace a měření spotřeby tepla. Důraz je kladen na snižování spotřeby tepla pro vytápění, a to vhodným tepelně technickým řešením, použitím účinnějších otopných soustav a zdokonalením jejich regulace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti potřebné k navrhování moderních a energeticky úsporných systému sloužících k vytápění obytných a průmyslových budov.

Prerekvizity

Teoretické základy přenosu tepla, termomechaniky a mechaniky tekutin. Znalosti z oblasti techniky prostředí, hodnocení tepelného stavu prostředí a pohody prostředí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je řádné absolvování cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly zpracování zadaného projektu. Zkouška je ústní konaná v jednom dni. Součástí zkoušky je rozbor zpracování projektu.

Učební cíle

Seznámit studenty s teoretickými základy techniky využívané k vytápění v obytných a průmyslových budovách a naučit je tvůrčím způsobem používat získané poznatky v praktických aplikacích při návrhu otopných soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Neúčast může být nahrazena cvičením s jinou skupinou nebo zpracováním zadaného úkolu dle pokynů cvičícího.

Základní literatura

Sauer H. J., Hawell H., William C.: Principles of Heating Ventilating and Air Conditioming, ASHRAE, 2001
J. Bašta, K. Kabele - Otopné soustavy teplovodní. Sešit projektanta. Společnost pro techniku prostředí, 2001
J. Bašta, Otopná tělesa, Společnost pro techniku prostředí,2000
Brož K.: Vytápění, Skripta ČVUT 1998

Doporučená literatura

časopis Vytápění, větrání instalace
časopis Topenářství Instalace

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvodní přednáška - klimatické poměry, výpočet tepelných ztrát
2) Spotřeba tepla
3) Otopné soustavy - rozdělení, principy
4) Otopné soustavy - výpočtové postupy
5) Otopná tělesa
6) Hydraulický výpočet a stabilita otopných soustav
7) Sálavé otopné soustavy
8) Vytápění zavěšenými sálavými panely
9) Teplovzdušné vytápění
10) Zařízení a prvky tepelných soustav
11) Vytápěni nízkoenergetických budov
12) Parní vytápěn
13) Elektrické vytápění

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Seznámení se zadáním projektu
2) Výpočet tepelných ztrát
3) Výpočet spotřeby tepla
4) Návrh otopné plochy, otopných těles
5) Návrh otopné soustavy
6) Jednotrubkové otopné soustavy
7) Dvoutrubkové otopné soustavy
8) Hydraulické posouzení otopné soustavy
9) Návrh termostatických ventilů a regulačních armatur
10) Návrh podlahového vytápění
11-13) Zpracování projektu

eLearning