Detail předmětu

Větrání a klimatizace I

FSI-IVKAk. rok: 2021/2022

Konstrukce a projekce prvků a systémů pro zajišťování tepelného komfortu a čistoty ovzduší v obytných i průmyslových objektech. Jedná se o větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Ohřívače a chladiče vzduchu, zařízení pro zvlhčování vzduchu, filtry atmosférického vzduchu, zařízení pro zpětné získávání tepla, vzduchovody a jejich součásti, provedení, dimenzování, ekonomické výpočty a provoz. Chladicí zařízení pro klimatizaci, kondenzátory a chladicí věže. Systémy větrání a klimatizace, použití a funkce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

9

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o optimálních parametrech stavu pohody prostředí a o konstrukci, projekci a provozu větracích a klimatizačních zařízení a jejich součástí. Naučí se řešit otázky aerodynamické, tepelné i ekonomické, navrhovat a dimenzovat větrací a klimatizační zařízení včetně jejich součástí a příslušenství.

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, přenosu tepla, hydromechaniky a z problematiky větrání a klimatizace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní konaná v jednom dni. Jsou zadány tři teoretické otázky a jeden příklad. Pro výpočtové řešení příkladu pomocí kalkulátoru může student použít literaturu, kterou si ke zkoušce přinese. Na výsledném hodnocení zkoušky se zadané teoretické otázky a příklad podílejí rovným dílem.

Učební cíle

Úkolem kurzu je doplnit teoretické základy oborů větrání a klimatizace a podat přehled o konstrukci větracích a klimatizačních zařízení, jejich návrhu, optimálním dimenzování a projektování. Cílem je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky v praktických aplikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou pro udělení zápočtu je řádné absolvování všech cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly studia prováděné učitelem studijní skupiny a řešení zadaných úloh.

Základní literatura

Mc.Quiston,F.C.- Parker,J.D.-Spitler, J.D.: Heating, Ventilating, and Air Conditioning. John Wiley and Sons, 2005 (EN)
Etheridge, D.- Sandberg, M.: Building Ventilation. John Wiley and Sons, Ltd., Chichester 1996 (EN)
Drkal, F. a kol: Klimatizace. ČVUT v Praze, Praha 2015 (CS)
Goodfellow, H.-Tähti, E.: Industrial Ventilation Design Guidebook. Academic Press, London 2001 (EN)

Doporučená literatura

Chyský, J.- Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace. Technický průvodce sv.31. BOLIT - B press, Brno 1993 (CS)
Székyová, M.-Ferstl, K.-Nový, R.:Větrání a klimatizace. JAGA, Bratislava 2006 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

65 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Historický přehled, úvod do oboru a motivace
Tepelný komfort. Škodliviny ve vnitřním vzduchu. Klimatické podmínky.
Výpočet tepelných ztrát a tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.
Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních, psychrometrický diagram.
Současný přenos tepla a vlhkosti. Výpočet vzduchového chladiče.
Dimenzování větracích zařízení.Vztahy pro psychrometrické výpočty klimatizace.
Psychrometrické výpočty letního a zimního provozu klimatizačních zařízení.
Ohřívače a chladiče vzduchu, zvlhčovací zařízení, filtry atmosfér. vzduchu., ventilátory
Zařízení pro zpětné získávání tepla a vlhkosti
Proudění vzduchovody. Proudění vzduchu ve větraném prostoru. Proudy z výustek. Vzduchovody, jejich příslušenství, dimenzování a zaregulování. Koncové prvky.
Chladicí zařízení pro klimatizaci a jejich součásti. Větrací soustavy.
Klimatizační systémy vzduchové, kombinované, vodní a chladivové.
Projektová dokumentace zaměřená na chlazení staveb a zařízení vzduchotechniky.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vlhký vzduch, h-x diagram. Úpravy vlhkého vzduchu.
Vlhčení vzduchu parou a vodou. Adiabatická pračka vzduchu.
Současný přenos tepla a vlhkosti, výpočet toku tepla a vlhkosti.
Proudění vzduchu v místnostech, návrh vyústek - spojený proud.
Dimenzování vyústek, zpětné proudění v místnosti.
Výpočet tepelných zisků klimatizovaného prostoru od vnitřních zdrojů.
Výpočet tepelných zisků z vnějšího prostředí a celkové tepelelné zátěže.
Dimenzování klimatizačního zařízení - letní provoz.
Dimenzování klimatizačního zařízení - zimní provoz.
Dimenzování klimatizačního zařízení pracujícího pouze s čerstvým vzduchem.
Dimenzování klimatizačního zařízení při velké produkci vázaného tepla.
Výpočet dimenzí v jednotlivých úsecích vzduchotechnické sítě.
Výpočet tlakové ztráty sítě. Návrh redukčních clon a vložek.

eLearning