Detail předmětu

Automatizace a regulace

FSI-IARAk. rok: 2021/2022

Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v oboru vytápění, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Všeobecný přehled o metodách, principech a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci vytápění, větrání a klimatizace budov a použití získaných znalostí pro řešení konkrétní aplikace.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a matematiky, úvod z teorie automatického řízení a základní znalosti z problematiky vytápění a větrání budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků práce. Výsledné hodnocení až 10 bodů se započítává do výsledku zkoušky, podmínkou zápočtu je získání alespoň 6 bodů.
Zkouška: písemný test z celé problematiky předmětu (0 – 40 bodů). Celkově získává student až 50 bodů, podmínka složení zkoušky minimálně 26 bodů. Klasifikace: výborně (46-50 bodů), velmi dobře (41-45 bodů), dobře (36-40 bodů), uspokojivě (31-35 bodů), dostatečně (26-30 bodů), nevyhovující (0-25 bodů).

Učební cíle

Studenti získají přehled o metodách a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci základních parametrů prostředí při vytápění, větrání a klimatizaci a jejich praktickém použití v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná. Neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.

Základní literatura

De Silva, C., Control, Sensors and Actuators : New Jersey : Prentice Hall 1989.
Levine, s., W. et al, The Control Handbook : Salem : CRC Press, Inc. 1996.
Toman, K., Kunc, J., Systémová technika budov : Praha : FCC Public, 1998.
Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
BAŠTA, J.; Regulace v technice prostředí staveb. :Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2014 194 s. ISBN 978-80-01-05455-0.

Doporučená literatura

Jokl, M., Měření a automatická regulace systémů : Praha : Ediční středisko ČVUT v Praze 1990.
Bašta, J., Regulace vytápění : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2002.
Doubrava, J., a kol., Regulace vytápění : Praha : Společnost pro techniku prostředí 2000.
Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
VALTER, J.: Regulace v praxi aneb jak to dělám já. :Praha: BEN-technická literatura Praha, 2010. 176 s. ISBN 80-7366-062-8.
BAŠTA, J.; Regulace v technice prostředí staveb. :Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2014 194 s. ISBN 978-80-01-05455-0.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, význam automatizace, regulační obvod
2. Zpětná vazba – měřicí řetězec, vlastnosti měřicí techniky, nové definice SI jednotek 2019
3. Principy, metody a prostředky měření základních parametrů prostředí
4. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
5. Základy automatizace, typy regulace a druhy regulátorů
6. Spojitá a nespojitá regulace v technice budov
7. Kompaktní regulátory a programovatelné automaty
8. Akční členy ve vytápění, větrání a klimatizaci
9. Řešení jednoduché regulační aplikace v technice prostředí
10.Měření a řízení s pomocí PC, prostředky pro vizualizaci a dálkové měření a řízení prostřednictvím Internetu.
11. Základy systémů integrované automatizace budov - další sledované funkce v budově
12. Moderní systémy – inteligentní budova, chytré město, internet věcí.
13. Praktická prezentace moderního systému vybrané firmy

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Statické a dynamické charakteristiky přístrojů
2. Měření základních veličin v technice prostředí
3. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
4. Jednoduché regulační obvody
5. Automatizace měření a řízení s využitím PC
6. Ukázky programů pro podporu měření a řízení; SMART systémy
7. Závěrečné cvičení, hodnocení, zápočet

eLearning