Detail předmětu

Speciální technologie výroby

FSI-ESVAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na technologii obrábění - tvorbu třísky, obrobitelnost materiálů, opotřebení nástrojů, způsoby hodnocení řezného procesu, aplikaci matematických optimalizačních metod. Předmět je dále zaměřen na zpracování kovů tvářením za studena i za tepla. Jednotlivé způsoby tváření plechu (stříhání, ohýbání, hluboké tažení, rotační tlačení, spec. způsoby), způsoby dělení materiálu, dále způsoby objemového tváření (ražení, protlačování, kování). Všechny technologie jsou doplněny technologickými výrobními postupy včetně hodnocení tvářených materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhnout optimální výrobní technologický postup pro zadanou součást obráběním nebo tvářením včetně posouzení technologičnosti součásti s využitím aplikovaných matematických postupů.

Prerekvizity

Základní znalost strojírenské technologie - výroba oceli a její zpracování, druhy materiálů. Základní znalost běžně používaných technologií obrábění, tváření, svařování a slévání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: 100% účast ve cvičeních, vypracování požadovaných elaborátů v průběhu semestru.
Podmínky pro vykování zkoušky: zkouška se skládá z písemné (případně testu) a ústní části. Posuzují se znalosti nejen z přednášek, ale i ze cvičení a schopnosti orientování studenta při řešení technologických problémů.

Učební cíle

Cílem je naučit studenty způsobům navrhování technologických postupů pro jednotlivé obráběcí nebo tvářecí operace včetně posouzení vhodnosti zpracovávaného materiálu i materiálu nástroje, včetně využití vhodných matematických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná účast ve všech cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu.

Základní literatura

PÍŠKA, M. a kolektiv. Speciální technologie obrábění. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 246 s. ISBN 978-80-214-4025-8. (CS)
AB SANDVIK COROMANT – SANDVIK CZ, s.r.o. Příručka obrábění-kniha pro praktiky. Přel. KUDELA, M. Praha: Scientia, s.r.o., 1997. 857 s. Přel. z: Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
CHUA, C. K., LEONG, K. F., LIM, C. S. Rapid Prototyping: Principles and Applications. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, c2010, 512 pp. ISBN 978-981-277-897-0. (EN)
KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. 3. ed. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2004. 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. 270 s. ISBN 80-214-3068-0. (CS)
DVOŘÁK, M., F. GAJDOŠ a K. NOVOTNÝ. Technologie tváření : plošné a objemové tváření. 4. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. ISBN 978-80-214-3425-7. 169 s. (CS)
BAČA, Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia, 1. vyd. Bratislava: Edícia vysokoškolských učebníc, 2010. 245 s. ISBN 978-80-227-3242-0. (SK)
BOLJANOVIC, V. Sheet Metal Forming Processes and Die Design. U.S. (USA) : Industrial Press Inc., 2005. ISBN 9780831132590. 400 s. (EN)
SCHULER GmbH. Handbuch der Umformtechnik. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996. ISBN 3-540-61099-5. (DE)

Doporučená literatura

PÍŠKA, M. a kolektiv. Speciální technologie obrábění. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 246 s. ISBN 978-80-214-4025-8. (CS)
AB SANDVIK COROMANT – SANDVIK CZ, s.r.o. Příručka obrábění-kniha pro praktiky. Přel. KUDELA, M. Praha: Scientia, s.r.o., 1997. 857 s. Přel. z: Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)
CHUA, C. K., LEONG, K. F., LIM, C. S. Rapid Prototyping: Principles and Applications. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, c2010, 512 pp. ISBN 978-981-277-897-0. (EN)
KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. 3. ed. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2004. 227 s. ISBN 80-214-2562-8. (CS)
KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. 270 s. ISBN 80-214-3068-0. (CS)
Novotný,K., Macháček,Z.: Speciální technologie I - tváření, , 0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do speciální technologie výroby – základní oblasti.
Přesnost obrábění – aplikace matematických metod.
Automatizace výrobního procesu v malosériové výrobě, základy CNC techniky.
HSC technologie.
Optimalizace řezných podmínek.
Technologie válečkování.
Technologie 3D tisku – využití aditivní technologie.
Dělení materiálu stříháním - plech, tyče, trubky, profily.
Stříhání ve střihadlech.
Technologie ohýbání a hlubokého tažení.
Technologie dopředného a zpětného protlačování.
Tváření za tepla - kovací postupy na bucharech a lisech.
Vhodnost materiálů pro různé výrobní postupy.
Hodnocení technologičnosti součástí.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Optimální trvanlivost nástroje.
Konvenční optimalizace řezných podmínek.
Tepelná bilance procesu řezání.
Aplikace moderních technologií Rapid Prototyping.
Vypracování komplexního technologického postupu stříhání pro zadanou součást.
Vypracování technologického postupu ohýbání a hlubokého tažení.
Vypracovní technologického postupu pro protlačovanou součást.
Vypracování výkresu výkovku pro zadanou součást.
Nástroje pro ostřihování výkovků.