Detail předmětu

Zkoušení materiálů a výrobků

FSI-DZMAk. rok: 2021/2022

Použitím vhodných zkušebních metod lze upřesnit použití materiálu pro danou technickou aplikaci, určit vady v materiálu (řediny, vměstky, praskliny atd.) a posoudit případnou degradaci použitého materiálu během provozu (opotřebení, vznik únavových trhlin atd.). Kurz obsahuje popis, význam a použití nejdůležitějších mechanických, technologických a defektoskopických zkoušek. Pozornost je věnována i základům fázové a strukturní analýzy pomocí světelné mikroskopie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Kurz umožňuje studentům získat přehled o zkušebních zařízeních a
metodikách, které se používají při destruktivních i nedestruktivních
zkouškách konstrukčních materiálů.

Prerekvizity

Pro absolvování předmětu jsou potřebné znalosti z předmětů Úvod do materiálových věd a inženýrství a Struktura a vlastnosti materiálu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu. Základní podmínkou pro udělení zápočtu je
absolvování všech cvičení a zpracování protokolů ze cvičení podle
pokynů učitele.
Zkouška. Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. V písemné
části zkoušky student zpracuje pět otázek z témat, která byla
přednesena v průběhu semestru. Při ústní zkoušce student zodpoví
dotazy týkající se písemné části a další doplňující otázky
zkoušejícího.
Míru zvládnutí problematiky a plnění průběžných požadavků hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Učební cíle

Kurz je zaměřen na problematiku zkoušení vstupního materiálu nebo
výrobku v oblasti technologie tváření. Úkolem kurzu je ukázat
možnosti jednotlivých zkušebních metod a jejich význam pro praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena. Podmínkou udělení zápočtu je, že student během semestru připraví několik samostatných vystoupení na cvičeních.

Základní literatura

ASKELAND, Donald R. a Pradeep P. PHULÉ. The Science and Engineering of Materials. 5th Edition. Canada: Thomson, 2006. ISBN 0-534-55396-6. (EN)
DOWLING, Norman E. Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue. Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1993. ISBN 0-13-026956-5. (EN)
Wood, W.A.: The Study of Metal Structures and their Mechanical Properties, , 0 (EN)

Doporučená literatura

Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL/ALFA 1989, 0
Pluhař, J. - Koritta, J.: Strojírenské materiály, SNTL/ALFA 1977, 0
Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA 1985, 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušky objemové tvařitelnosti.
2. Zkoušky pro zjištění koeficientu tření při tváření.
3. Zkoušky hlubokotažnosti plechů.
4. Metoda sítí, FLD diagramy.
5. Metody zjišťování povrchových vad (kapilární metoda atd.).
6. Metody zjišťování vnitřních vad (RTG).
7. Metody zjišťování vnitřních vad (ultrazvuk).
8. Světelná mikroskopie a měření mikrotvrdosti.
9. Zkoušení základních mechanických vlastností konstrukčních materiálů.
10. Hodnocení odolnosti materiálů vůči křehkému porušení.
11. Únavové zkoušky materiálů I.
12. Únavové zkoušky materiálů II.
13. Creep a relaxace.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkouška objemové tvařitelnosti dle CIRP.
2. Zkouška pěchování prstence.
3. Vyhodnocení plošné anizotropie.
4. Vyhodnocení výtažku s kruhovou sítí.
5. Kapilární a magnetické zkoušky.
6. Zkouška prozařovací(RTG).
7. Zkouška ultrazvuková.
8. Světelná mikroskopie a měření mikrotvrdosti.
9. Statická zkouška tahem.
10. Křehký lom materiálů.
11. Únava materiálů a její zkoušení I.
12. Únava materiálů a její zkoušení II.
13. Test, zápočet.

eLearning