Detail předmětu

Ročníkový projekt II - obrábění

FSI-DR3Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na systematickou tvůrčí a samostatnou práci při řešení daného technického problému v oblastech strojírenské technologie, specializovaných na obrábění, konstrukci nářadí a technologické projekty. V rámci těchto oblastí jsou řešeny úvodní, případně dílčí problémy, které budou dále rozpracovávány v bakalářské práci. Předmět je ukončen zpracováním krátké technické zprávy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí metodu vyhledávání a hodnocení technických informací. Naučí se provádět rozbor technologického problému s ohledem na současný stav technických a vědeckých poznatků v dané oblasti a vyvodit z něho závěry a doporučení. Získá základní dovednosti potřebné ke zpracování technické zprávy.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie obrábění, nauky o materiálu, základů metrologie a anglického jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno prostřednictvím klasifikovaného zápočtu, kterým se potvrzuje, že student se zúčastnil povinné výuky a splnil všechny požadavky, jimž je udělení zápočtu podmíněno. Klasifikační stupeň hodnotí míru splnění těchto úkolů a zohledňuje technickou i formální úroveň odevzdané zprávy.

Učební cíle

Seznámit studenty s metodikou zpracování daného technického problému v jednoduchých aplikacích, zejména v úvodní analytické části. V oblasti technologie obrábění se studenti naučí navrhovat technologický postup výroby jednoduchých součástí typu hřídele, ozubeného kola apod., včetně návrhu výrobního stroje, nástrojů, upínačů, měřidel a řezných podmínek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná, vedoucí provádí pravidelnou kontrolu přítomnosti studentů. V jednotlivých případech lze po předchozí dohodě s vedoucím nahradit účast ve výuce konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny. Delší neúčast se nahrazuje podle pokynů vedoucího cvičení.

Základní literatura

SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.10.
SMITH, G.-T. Cutting Tool Technology - Industrial Handbook. Springer-Verlag London Limited. United Kingdom. 2008. 597 pp. ISBN 978-1-84800-204-3.
HOFFMANN QUALITÄTSWERKZEUGE CZ s.r.o., Ejpovice. GARANT Příručka obrábění. Dostupné z: http://www.hoffmann-group.com/cz/kompetence-v-oblasti-servisu/stahovani-souboru/prirucka-obrabeni.html.

Doporučená literatura

HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing s. r.o., Praha. 2008. 235s. ISBN 978-80-254-2250-2.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
STAHL, J.-E. Metal Cutting Theories and Models. GB Seco Tools AB. 02858870 ST20126371. 2012. 580 pp. ISBN 978-91-673-1336-1.
TECHNICKÉ MATERIÁLY, KATALOGY A PROSPEKTY firem Ceramtec, Ceratizit, Gühring, Iscar, Kennametal, Korloy, Mitsubishi, Pramet Tools, Sandvik Coromant, Seco, Walter, Widia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné zásady zpracování technických a organizačních projektů
2.Individuální zadání práce
3.Osnova vypracování technických a organizačních projektů
4.Metodika vypracování projektu - obecná část
5.Metodika analýzy a sběru dat
6.Metodika pro vypracování hodnocení návrhů
7.Zásady a metodika práce s technickými a technologickými podklady
8.Zásady a metodika práce s odbornou literaturou
9.Zásady pro grafickou úpravu technických zpráv
10.Zásady hodnocení a klasifikace
11.Konzultace odborných problémů
12.Konzultace odborných problémů a dotazy
13.Odevzdání technických zpráv, individuální projednání a hodnocení