Detail předmětu

Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní

FSI-DR2Ak. rok: 2021/2022

Ročníkový projekt I je zaměřen na aplikaci získaných znalostí z oblasti strojírenských technologií a ostatních souvisejících technických disciplin. Studenti vypracují samostatnou semestrální práci na zadané technologické téma, které je zaměřeno na základní návrh postupu výroby dílce a na návrh nástroje dle specializace tváření, případně svařování a povrchových úprav. Studenti jsou metodicky vedeni a dílčí technické problémy konzultují s odborníky specializace.
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní zkušenosti se zpracováním technické zprávy a potřebné výkresové dokumentace dle platných technických norem a předpisů.

Prerekvizity

Základní znalosti z konstruování, o technologiích výroby a o kovových materiálech a jejich slitinách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Ročníkový projekt je ukončen technickou zprávou v požadovaném rozsahu a předepsaném formálním rozsahu, s úpravou a zpracováním v textovém editoru na PC. Předepsaná výkresová dokumentace může být zpracována i tužkou ale v předepsaném měřítku a dle platných norem. Ročníkový projekt je recenzován konzultantem oklasifikován a po rozboru přípomínek se studentem je mu během platného zkouškového období, nejdříve však v zápočtovém týdnu, udělen klasifikovaný zápočet vedoucím předmětu.
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Učební cíle

Cílem ročníkového projektu je prokázat schopnost řešení zadaného technologického úkolu na základě aplikace vědomostí a nabytých zkušeností ze studia odborných předmětů, pod odborným vedením pedagoga.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nahrazování zameškané výuky je prováděno náhradním zadáním k projektu.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.

Základní literatura

BAREŠ, Karel. Lisování: Strojírenská literatura. 6870. Praha: SNTL, 1971, 544 s. DT 621.979. (CS)
LANGE, Kurt. Handbook of Metal Forming. New York: McGraw-Hill, c 1985.ISBN 0-07-036285-8 (EN)
ASM handbook. Vol 14A Metalworking: Bulk Forming. Materials Park, Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-708-x. (EN)

Doporučená literatura

Dvořák, Milan, František Gajdoš a Karel Novotný. Technologie tváření. Plošné a objemové tváření. Učební texty. 3.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 169 s. ISBN 987-80-214-4747-9 (CS)
Hýsek, R.: Tvářecí stroje.SNTL Praha 1980 (CS)
ČSN (EN): Technické normy ČSN. ÚNM Praha (CS)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: A N CERM, 2006. ISBN 80-214-2374-9. ( dotisk 2008, 2012, 2015, 2018) (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní konzultace k metodickému postupu vypracování projektu.
2.Cíl RP, jeho obecný obsah hlavních částí a členění kapitol.
3.Zadání schválených technologických témat.
4.Význam, obsah a formy rešerše, vyhledávání, citace dle ISO 690 a zpracování literárních podkladů.
5.Doporučená literatura, systém databází.
6.Výběr a volba materiálů, konzultace k zadáním.
7.Vypracování technologického postupu pro vybranou technologii na základě zásad technologičnosti konstrukce.
8.Technologické a konstrukční výpočty, použití norem (např.EU ČSN, DIN).
9.Psaní textů, grafické zpracování obrázků, tabulek a příloh.
10.Individuální kontrola dílčích rukopisných výsledků řešení.
11.Průběžné konzultace.
12.Hodnocení ročníkových prací.
13.Klasifikované zápočty.

eLearning