Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FP-IfmiPAk. rok: 2021/2022

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování
Strategický finanční management:
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování)
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování modulu by absolvent měl:
1) umět:
• orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
• znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

2) být schopen udělat
• vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
• implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů;
• sestavit finanční plán podniku a zvolit vhodnou strukturu zdrojů financování podnikových činností, která neohrozí platební schopnost podniku;

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání je nutné:
1) vypracovat a odevzdat seminární práci dle požadavků níže a získat více než 50 % bodového hodnocení;
2) absolvovat závěrečnou písemnou práci, která se bude psát dle časového plánu cvičení.
K jednotlivým bodům:
1) Seminární práce je rozdělena do dvou částí. Obsah práce:
V konkrétním podniku proveďte finanční analýzu za poslední tři roky a vypracujte návrh finančního plánu na další rok.
Za seminární práci lze získat maximálně 60 bodů (25 bodů z první části a 35 bodů z druhé části práce), aby práce byla hodnocena jako dostačující, je nutné získat min. 30 bodů (součet z obou částí práce). Seminární práce odevzdané po termínu nebudou hodnoceny (student získá nula bodů).
Podrobné pokyny ke struktuře práce a jejím odevzdávání budou uvedeny v e-learningu.
2) Závěrečná písemná práce
Závěrečná písemná práce bude obsahovat uzavřené otázky a výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Uzavřené otázky budou dvou typů, a to jedna správná odpověď a více správných odpovědi (s rozdílným bodovým hodnocením). Body lze získat pouze za ty otázky, u kterých student označí všechny správné odpovědi.
Pro možnost opravy závěrečné písemné práce bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem. Všechny termíny budou zveřejněny v informačním systému v průběhu semestru a bude nutné se na ně registrovat.
Studenti, kteří studují dle ISP, získají klasifikovaný zápočet na základě vypracování seminární práce na požadované úrovni a absolvování závěrečného testu. Seminární práci je potřebné odevzdat minimálně týden před termínem zkoušky. Mimořádný termín zkoušky pro studenty studující dle ISP bude vypsán v IS, případně se lze přihlásit na řádný termín.
Hodnocení předmětu je na základě součtu hodnocení z dílčích úkolů. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Osnovy výuky

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
- místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
- strategické investiční rozhodování
- strategické finanční rozhodování
- informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
Operativní finanční management
- řízení platební schopnosti
- credit management - tvorba a správa databáze
- krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
- krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Učební cíle

Cílem předmětu je zejména:
• poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
• poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
• vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
• prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
• upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Vzhledem k epidemiologické situaci nebude účast ve cvičeních kontrolovaná.
Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Kontrola výuky bude prováděna formou hodnocení odevzdaných úkolů ve stanoveném termínu a závěrečného písemného testu.

Základní literatura

BRIGHAM, E.R., EHRHARDT, M.C. Financial Management. Tudory and Pracitice, Ohio: South-Western. (EN)
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5 (CS)
SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)

Doporučená literatura

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5 (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obsah finančního řízení v jednotlivých fázích životního cyklu podniku. Finanční cíle podniku.
2. Analýza finanční stability a výnosnosti podniku.
3. Finanční plánování.
4. Kapitálové plánování.
a. Výpočet CF
b. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
c. Riziko investičních projektů.
5. Rozhodování o kapitálové struktuře podniku
a. Vlastní zdroje financování a jejich cena.
b. Cizí zdroje financování a jejich cena.
c. Metody hodnocení efektivnosti leasingu.
6. Řízení platební schopnosti podniku. Řízení čistého pracovního kapitálu.
a. Credit management. Skonto.
b. Cash management. Řízení devizového rizika.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace, účetní výkazy, cash flow
2. Finanční analýza
3. Finanční plánování, sestavení finančního plánu. Odevzdání 1. části seminární práce
4. Leasing versus úvěr. Odevzdání 2. části seminární práce
5. Investiční rozhodování: plánování CF, hodnocení ekonomické efektivnosti projektů a analýza rizika.
6. Provozní financování: řízení ČPK; skonto
7. Závěrečný test