Detail předmětu

Drobné podnikání

FP-RdpPAk. rok: 2021/2022

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v řízení jejich vlastní privátní malé firmy. Studenti budou informováni o filozofii malých a středních firem a jejich pozice v ekonomikách. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých a středních firem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát všechny náležitosti ohledně založení vlastní malé firmy, včetně souvisejích oblastí z marketingu, lidských zdrojů a financí týkajících se malých firem. Studenti budou schopni aktivně podnikat, tj. založit a řídit malou firmu.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu musí mít studenti následující znalosti a dovednosti: živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákon o konkurzu a vyrovnání a kreativní myšlení pro založení vlastní malé firmy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Zpracování a obhájení semestrální práce v určeném termínu - 100 bodů.
3. Úspěšné složení testu - 100 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být větší než 250 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Postavení drobného podnikání v ekonomice, okolní prostředí drobného podnikání.
3. Systém podpor drobného podnikání v ČR.
4. Podnikatelský model malého podniku.
5. Start malých podniků, podnikatelské entity, lokace provozovny.
6. Franchising, výhody a nevýhody franchisingového konceptu, příklady franchisingu v ČR a ve světě.
7. Podnikatelský plán, strategie malého podniku.
8. Model růstu malého podniku, jednotlivá stádia a krize.
9. Řízení rodinných podniků, řízení následnictví v rodinném podniku.
10. Řízení zdrojů v malém podniku, limitovaný marketing malého podniku.
11. Finanční aspekty v drobném podnikání, startovní kapitál.
12. Bankrot malého podniku, insolvenční zákon.
13. Nové trendy v podnikání, intrapodnikání, podnikatelské sítě, strategické. aliance a klastry

Učební cíle

Specializovat studenty studia oboru Řízení a ekonomika podniku a dát jim dostatek informací, znalostí a dovedností k založení a řízení vlastní malé firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené účasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle zpracování dílčího úkolu.

Základní literatura

KORÁB, V. a V. BUMBEROVÁ. Drobné podnikání. Brno: CERM, 2014, 65 s. ISBN 80-214-2651-9. (CS)
SRPOVÁ, J. V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. (CS)
VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1069-2. (CS)

Doporučená literatura

KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. ComputerPress Brno, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0592-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň přednášek se vztahuje k následujícím tématům:
1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Postavení drobného podnikání v ekonomice, okolní prostředí drobného podnikání.
3. Systém podpor drobného podnikání v ČR.
4. Podnikatelský model malého podniku.
5. Start malých podniků, podnikatelské entity, lokace provozovny.
6. Franchising, výhody a nevýhody franchisingového konceptu, příklady franchisingu v ČR a ve světě.
7. Podnikatelský plán, strategie malého podniku.
8. Model růstu malého podniku, jednotlivá stádia a krize.
9. Řízení rodinných podniků, řízení následnictví v rodinném podniku.
10. Řízení zdrojů v malém podniku, limitovaný marketing malého podniku.
11. Finanční aspekty v drobném podnikání, startovní kapitál.
12. Bankrot malého podniku, insolvenční zákon.
13. Nové trendy v podnikání, intrapodnikání, podnikatelské sítě, strategické. aliance a klastry

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň cvičení se vztahuje k následujícím tématům
1. Úvod do problematiky, zadání semestrálních prací.
Stupeň I: Náčrt studie proveditelnosti.
2. Poznání sebe sama. Identifikace oblastí příležitostí.
Výběr a ohodnocení podnikatelských příležitostí.
3. Souhrn studie proveditelnosti.
Stupeň II: Cesta vstupu na trh.
4. Výběr vhodných forem pro drobné podnikání.
Stupeň III: Podnikatelský miniplán.
5. Řízení zdrojů v malé firmě.
Marketingový plán malé firmy.
6. Finanční plán.
Prezentace semestrálních prací.
7. Zápočet.