Detail předmětu

Reproduktorové soustavy

FEKT-BPC-REPAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na popis konstrukce přímovyzařujících a nepřímovyzařujících reproduktorů, parametry těchto reproduktorů a jejich měření, návrh různých typů reproduktorových ozvučnic a výhybek pro dvou a třípásmové reproduktorové soustavy, měření parametrů reproduktorových soustav a jejich mechanickou konstrukci. V první části laboratorních cvičení studenti měří parametry reproduktorů a navrhují reproduktorové ozvučnice a výhybky a simulují jejich vlastnosti pomocí programu LspCAD. V druhé části potom zkonstruují navrženou reproduktorovou soustavu, provedou ladění její výhybky a měření jejích parametrů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- změřit parametry reproduktoru
- popsat vlastnosti základních typů ozvučnic
- zvolit vhodný typ ozvučnice pro daný účel a reproduktor
- navrhnout základní typy reproduktorových ozvučnic pro daný reproduktor
- navrhnout výhybku pro dvoupásmovou a třípásmovou reproduktorovou soustavu
- zkonstruovat ozvučnici a výhybku reproduktorové soustavy
- změřit parametry reproduktorové soustavy

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních zákonů a veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, vlastnosti a zapojení operačních zesilovačů, spektra periodických a neperiodických signálů, systémů se spojitým a diskrétním časem. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat přístroje pro měření elektrického napětí, proudu a rezonančního kmitočtu, generátory průběhů a osciloskopy.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za správné zpracování všech laboratorních úloh je uděleno 24 bodů a 16 bodů za zpracování samostatného úkolu - návrhu reproduktorové soustavy se zadanými měniči. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 20 bodů.

Osnovy výuky

1. Zvukové vlnění, požadavky na reprodukci zvuku
2. Konstrukce přímovyzařujících reproduktorů
3. Parametry reproduktoru a jejich měření
4. Nepřímovyzařující reproduktory, koaxiální reproduktory
5. Zvukovody pro nepřímovyzařující reproduktory
6. Polouzavřená a uzavřená reproduktorová ozvučnice
7. Bassreflexová ozvučnice, ozvučnice s pasivními zářiči
8. Ozvučnice typu pásmová prospust, ozvučnice typu push-pull
9. Reproduktorové výhybky - používané filtry a jejich vlastnosti
10. Návrh aktivní a pasivní reproduktorové výhybky, jejich výhody a nevýhody
11. Blízké a vzdálené pole reproduktorové soustavy, vliv zpoždění signálů a difrakce
12. Měření parametrů reproduktorových soustav
13. Mechanická konstrukce reproduktorových skříní

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a vlastnostmi používaných typů reproduktorových soustav a s metodami jejich návrhu a měření jejich parametrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Sýkora, B. Stavíme reproduktorové soustavy, 1. – 48. díl. A Radio 10/97 - 9/2001 (CS)
Toman, K. Reproduktory a reprosoustavy, 1. díl. Dexon, 2003. (CS)
Colloms, M., High Performance Loudspeakers: Optimising High Fidelity Loudspeaker Systems 7th Edition, John Wiley & Sons,2018. ISBN-10: 9781118413531 (EN)
Benson, K., B. Audio Engineering Handbook. Mcgraw-Hill, 1988. ISBN: 978-0070047778 (EN)
Self, D., The Design of Active Crossovers, 2nd ed., ISBN 978-1138733039 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning