Detail předmětu

Materiály a komponenty pro biomedicínu

FEKT-BPC-MBMAk. rok: 2021/2022

Předmět se zabývá speciálními materiály pro použití v biomedicínské praxi. Součástí předmětu je kapitola, zabývající se materiály používanými v kardiologii, dále novými elektrochemickými zdroji proudu, používanými pro speciální přístroje, např. kardiostimulátory a defibrilátory. Dále je uveden vliv biologického prostředí na korozi a životnost použitých materiálů a je pojednána kompatibilita tkáňových implantátů. Část přednášek je věnována polymerním materiálům z hlediska chemického, struktury a s tím souvisejících vlastností a dále využitím polymerních materiálů v biomedicíně, např. jako implantáty nebo léčiva s postupným uvolňováním aktivní látky nebo s cíleným uvolňováním léčiva (např. cílená cytostatika). Další oblastí polymerních materiálů jsou hydrogely pro kontaktní a nitrooční čočky a další aplikace. Významná je část pojednávající o principu a využití NMR pro diagnostické a analytické účely. Další část předmětu je věnována měření a vlivu vzdušných iontů na zdraví člověka a významu speleoterapie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 kvalifikovaně posoudit využití materiálů v biomedicínské praxi
 popsat onemocnění srdce a cévního systému a popsat možnosti léčby
 popsat vlastnosti makromolekulárních látek, keramik a kovů vhodných pro implantáty
 má přehled o současném stavu ve vývoji materiálů pro kontaktní a nitrooční čočky
 má základní znalosti o použití elektrochemických zdrojů proudu pro laboratorní zařízení, kardiostimulátory, defibrilátory a další
 má přehled o trendech v oblasti přípravy a využití bionanomateriálů v lékařství, např. pro léčení karcinogenních chorob
 dovede se orientovat v principu a využití NMR spektroskopie, a ovlivnění obrazu NMR použitím tkáňových implantátů
- má přehled o měření a vlivu vzdušných iontů na zdraví člověka, o speleoterapii
- má znalosti o vlivu minerálních látek na lidské zdraví

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět, by měl mít základní znalosti:
- o vlivu stavby a struktury na vlastnosti materiálů
- základní znalosti z oblasti materiálů ( kovy, polovodiče, izolanty )
- základní informace o stavbě lidského těla
- základní znalosti o pochodech v lidském těle
- měl by být schopen na základě návodů pracovat s chemikáliemi
- měl by mít základní znalosti z oblasti výpočetní techniky pro zpracování naměřených výsledků
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratoře a exkurze. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení laboratoří (6 protokolů) ................max.30b
Písemná část závěrečné zkoušky......................max. 60b
Zpracování a presentace zadaného tematu....max. 10b

Osnovy výuky

1. Úvod - vazby , struktura, rozdělení, stavba hmoty na úrovni atomu a molekul, krystalická stavba hmoty.
2. Vlastnosti povrchu a nanomaterialů – roviny, rozdělení nanostruktur.. Nanomateriály pro elektrotechniku – spintronika, nanofotonika, bionanotechnologie – nanosafety.
3. Lékové formy, cílená cytostatika, nanomateriály využívané pro cytostatiku.
4. Kovové a polymerní materiály a jejich využití v kardiologii.
5. Materiály pro kontaktní a nitrooční čočky, polymery v lékařství.
6 Měření koncentrace a parametrů kladných a záporných iontů. Speleoterapie.
7. Nukleární magnetická resonanční spektroskopie a kompatibilita tkáňových implantátů.
8. Plyny v lékařství a potravinářském průmyslu
9. Minerální látky v lidském těle, vliv nadbytku, nedostatku.

Učební cíle

Navrhovaný předmět bude rozšiřovat znalosti studentů bakalářského studia FEKT v oblasti materiálů a jejich vlastností pro využití v biomedicíně

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná jsou laboratorní cvičení. Řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

Sedlaříková a kol.: Materiály pro biomedicínu, elektronická skripta (CS)
Bednář, B. a kol.: Nové materiály, Ediční středisko VŠCHT, Praha 1991 (CS)
Vondrák, J., Sedlaříková,M.,Elektrochemická měření, elektronická verze (CS)
Valečko,Z: Bioelektronika, BEN Technická literatura, Praha 2005 (CS)
Navrátil,L. a kol: Medicínská biofyzika, GRADA 2005, Praha (CS)
Žabka,M. a kol.:Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii, Bratislava 2001 (CS)
Pistoia, G.: Lithium Batteries, New Materials, Developments and Perspective, Elsevier Science B.V., Amsterodam, 1994 (EN)

Doporučená literatura

Liu,B. In vitro investigation of Fe30Mn6Si shape memory alloy as potential biodegradable metallic material, Material Letters 65 (2011) 540-543 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koroze a kompatibilita materiálů v živých organismech, korozní diagramy,složení tkáňových tekutin
2. Elektrodové potenciály, vliv kovových iontů na živé tkáně
3. Elektrody jako čidla složení tkání, měření pH, iontově selektivní elektrody,
elektrochemická čidla in vivo a in vitro
4. Chemické zdroje pro laboratorní zařízení a implantáty, akumulátory, jejich údržba a vlastnosti. Gelové elektrolyty- vlastnosti, výhody a nevýhody, využití v akumulátorech.
5. Lithiové články, baterie pro implantáty v kardiologii, defibrilátory
6.Materiály pro biologické prostředí. Materiály pro implantáty. Keramické, kovové a polymerní materiály.
7. Hydrogely v biomedicinálních aplikacích, typ kontaktu s živou tkání. Ddefinice hydrogelu, výhody hydrogelů ve srovnání s jinými materiály.
8. Kontaktní a nitrooční čočky,materiály, botnavost, mechanické vlastnosti, rozpustnost pro kyslík, výrobní technologie, aplikační možnosti
9. Cílená cytostatika Polymerní systémy pro dopravu a řízené uvolňování biologicky aktivních molekul.Rozpustné polymerní nosiče léčiv. Cílené směrování léčiv.
10. Ionty. Vliv kladných a záporných iontů na lidský organismus. Speleoterapie. Vliv záporných iontů zdravotní stav člověka.
11. Parametry materiálů v pobytových prostorách a jejich vliv na velikost prostorového náboje. Vliv oděvních materiálů na vznik a eliminaci statického náboje.
12. NMR kompatibilita tkáňových implantátů. Parametry, ovlivňující kontrast v MR obraze, elektrické vlastnosti materiálů pro medicínu ovlivňující MR obrazy
13. Sledování vlivu materiálů tkáňových implantátů na MR obrazy a jejich zkreslení MR techniky měření a vyhodnocení sledovaných vlivů.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení vápníku a dusičnanů v minerálních vodách
2. Enviromentální elektronový mikroskop
3. Diagnostika biomateriálů pomocí enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu
4. Měření vybíjecí charakteristiky lithiových baterií
5. Měření koncentrace vzdušných iontů v různých prostředích
6. Magnetická rezonance
7. Měření deformací v magnetických polích způsobených elektricky a magneticky vodivými implantáty
8. Příprava hydrogelů radikálovou polymerací a polymerací UV zářením, kinetika botnání
9. Fladeho korozní diagramy: Cu, Zn, N, Au
10, 11, 12, 13. Exkurze do nemocničních laboratoří a speciálních oddělení , exkurze do Výzkumného ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze, exkurze do farmaceutické firmy.

eLearning