Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BPC-BCEAk. rok: 2021/2022

Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma bakalářské práce je zadáno na počátku daného akademického roku a může být odvozeno od tématu semestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt - bakalářskou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Osnovy výuky

Samostatnou technickou bakalářskou práci student řeší jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu UBMI. Téma bakalářské práce je zadáno na začátku 3. ročníku. V rámci semestrálním práce je zpravidla vypracována úvodní část práce a v letním semestru student v zadané práci pokračuje.
Práce jsou vedeny akademickými pracovníky, studenty doktorského studia nebo pracovníky z jiných ústavů FEKT popř. jiných akademických pracovišť. Konzultanti práce jsou stanoveni u prací, jejichž vedoucími jsou osoby nepodílející se na výuce studijních programů garantovaných UBMI FEKT. Konzultanty mohou být i pracovníci z firem a jiných akademických pracovišť.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura podle zadaného projektu, bude doporučena v rámci zadání. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná práce studenta při zpracování individuálního technického projektu.

eLearning