Detail předmětu

Úvod do medicínské informatiky

FEKT-BPC-UMIAk. rok: 2021/2022

Předmět je věnován principům využití počítačových technologií v medicíně a biologii. Je orientován na na medicínská data, získávání, archivace a použití, systémy založené na počítačových pacientských záznamech, nemocniční informační systémy, rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování, standardy v medicínské informatice a úvod do bioinformatiky, základy zpracování genetické informace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní způsoby počítačového zpracování biomedicínských dat,
- vysvětlit základní pojmy medicínské informatiky,
- popsat principy základních metod pravděpodobnostního rozhodování,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- na základě definovaných požadavků vyhodnotit kvalitu rozhodovacích metod.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy počítačových technologií, měl by znát základní pojmy a způsob použití databázových systémů a měl by ovládat základní znalosti z pravděpodobnostního počtu. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů ze cvičení (2x test a 1x aktivita)
až 60 bodů za písemnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínské informatiky a schopnosti aplikovat základní principy rozhodování v medicíně.

Osnovy výuky

1. Počítače v medicíně a biologii. Zpracování informace v biomedicínském výzkumu a klinické praxi.
2. Data a informace v medicíně. Medicínská data, získávání, archivace a použití.
3. Elektronická zdravotní dokumentace. Administrativní činnosti ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.
4.Systémy založené na počítačových pacientských záznamech, funkční komponenty CPR.
5. Pravděpodobnost v rozhodování. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování.
6. Pravděpodobnost v rozhodování. Schopnost testu diskriminovat mezi chorobou a zdravím, analýza sensitivity, rozhodovací stromy.
7. Pravděpodobnost v interpretaci výsledků testu a v medicínském rozhodování s neurčitostí.
8. Fuzzy množiny.
9. Fuzzy logika a rozhodování v medicíně.
10. Datové standardy v medicínské informatice.
11. Úvod do bioinformatiky.
12. Zpracování genetické informace.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských dat, základy návrhu medicínských informačních systémů a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Základní literatura

Zvárová, J. a kol.: Biomedicínská informatika I. Karolinum, 1. vyd., 2002. ISBN-10: 80-246-0609-7 (CS)
Kalet, I. J. Principles of Biomedical Informatics. Academic Press, 2008. ISBN-10: 0123694388 (EN)
Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1 (CS)

Doporučená literatura

P. Degoulet, B. Phister, M. Fieschi: Introduction to Medical Informatics. Springer-Verlag New York, 1999. ISBN: 0387946411 (EN)
J.H. van Bemmel and M.A. Musen: Handbook of Medical Informatics, Springer-Verlag, 1997. ISBN: 3540633510 (EN)
Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítače v medicíně a biologii. Zpracování informace v biomedicínském výzkumu a klinické praxi.
2. Data a informace v medicíně. Medicínská data, získávání, archivace a použití.
3. Elektronická zdravotní dokumentace. Administrativní činnosti ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.
4. Pravděpodobnost v rozhodování. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování.
5. Pravděpodobnost v rozhodování. Schopnost testu diskriminovat mezi chorobou a zdravím, analýza sensitivity, rozhodovací stromy.
6. Pravděpodobnost v interpretaci výsledků testu a v medicínském rozhodování s neurčitostí.
7. Fuzzy množiny.
8. Fuzzy logika a rozhodování v medicíně.
9. Datové standardy v medicínské informatice.
10. Úvod do bioinformatiky.
11. Zpracování genetické informace.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Medicínské informační systémy
2. Tvorba databáze v MS Access
3. Počítačová podpora lékařské diagnostiky
4. Senzitivita, specifita, Bayesův teorém
5. Expertní systémy

eLearning