Detail předmětu

Biochemie

FEKT-BPC-BCHAk. rok: 2021/2022

V předmětu budou shrnuty nejvýznamnější poznatky z obecné a fyzikální chemie, struktury a reakce biochemicky významných organických sloučenin, přehled základního metabolismu v eukaryontní buňce. V další části se předmět zaměří na stručné shrnutí biochemie a pathobiochemie orgánů, významu klinické biochemie při zjišťování poruch metabolismu a principy metod klinické biochemie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
Vysvětlit význam základních fyzikálně chemických pojmů.
Vysvětlit význam jednotlivých mikro – a makrobiogenních prvků v živých organismech.
Vypočítat koncentrace, pH, osmotický tlak roztoků.
Popsat struktury organických sloučenin významné pro metabolismus.
Vysvětlit význam metabolismu pro živé organismy.
Popsat základní metabolické pochody na buněčné a orgánové úrovni.
Popsat principy základních klinicko-biochemických metodik a diskutovat jejich využití.

Prerekvizity

Znalost chemie a biochemie na středoškolské úrovni.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

DOSTÁL, J., H. PAULOVÁ, J. SLANINA a E. TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářského studia, Brno, 2017. ISBN978-80-210-5020-4 (CS)
Studijní materiály uložené v interaktivní osnově předmětu (IS MU) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu ze seminářů je získání nejméně 70 % bodů z průběžných testů a plná účast ve všech seminářích. Při nesplnění výše uvedené podmínky se píše zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou udělení zápočtu je získání nejméně 14 bodů. Podmínkou udělení zápočtu ve cvičení je plná účast ve všech praktických cvičeních a odevzdání všech protokolů učiteli. Zkouška má písemnou a ústní část. Pro postup k ústní části je potřeba získat nejméně 14 bodů. Ústní zkoušení zahrnuje 3 otázky, po jedné z obecné a fyzikální chemie, z metabolismu a klinicko-biochemických metodik.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy obecné a fyzikální chemie.
2. Makro- a mikrobiogenní prvky, jejich význam v organismu.
3. Struktura biochemicky významných organických sloučenin.
4. Trávení a metabolismus lipidů, sacharidů, bílkovin.
5. Funkce enzymů. Vitamíny a vztah ke kofaktorům.
6. Biochemické pochody charakteristické pro hlavní orgány v těle.
7. Klinicko-biochemické parametry poruch metabolismu a jejich stanovení.
8. Klinicko-biochemické metodiky a jejich význam.

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 6 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 6 hodin.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o metabolismu na buněčné a orgánové úrovni a úloze klinické biochemie při studiu metabolismu a jeho poruch.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, laboratorní cvičení a exkurze jsou povinné. Lze je nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor