Detail předmětu

Zdravotnická etika

FEKT-BPC-ETIAk. rok: 2021/2022

Předmět se zabývá etickým přesahem biomedicíny, zejména pak etických implikací biotechnologií. Technický a biotechnologický přístup je rozšířen o humanitní a sociální rozměr. Důraz je kladen na interdisciplinární přístup, který je nezbytným předpokladem pojednání o morálních dilematech plynoucích z vývoje a použití biomedicínských technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- má základní znalosti biomedicínské etiky
- je schopen identifikovat eticky relevantní aspekty biomedicínských technologií
- dovede aplikovat odpovídající bioetické standardy
- je schopen diskutovat jednotlivé etické a sociální aspekty biomedicínských technologií
- je schopen kritického myšlení a argumentace v oblasti bioetiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test.
Případová studie.
Zápočtový test je orientován na zjištění znalostí o základních pojmech.
Prezentování a obhajoba případové studie ověřuje orientaci ve vybrané problematice biomedicínské etiky, schopnosti vnímat souvislosti a pomocí argumentů zdůvodnit stanovisko.

Osnovy výuky

Předmět tvoří 13 přednášek a 13 navazujících seminářů. Přednášky uvádějí do etické problematiky biomedicíny a biotechnologické praxe. Na každou přednášku navazuje seminář, v němž je diskutována etická problematika uvedená v přednášce:
1. Úvod do biomedicínské etiky.
2. Věda – technika – etika.
3. Informovaný souhlas.
4. Práva pacientů.
5. Zacházení se zdravotními informacemi.
6. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví.
7. Reprodukční medicína.
8. Marná léčba, eutanázie, asistované suicidium.
9. Člověk - předmět výzkumu.
10. Výzkum na zvířatech.
11. Práce s biologickým materiálem lidského původu.
12. Vylepšování člověka (enhancement).
13. Etická a právní regulace v biomedicíně.

Učební cíle

Cílem je pojednat o etických aspektech biomedicínského výzkumu a biotechnologické praxe a poskytnout všeobecné základy biomedicínské etiky, včetně bioetických standardů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Základní literatura

KUŘE, Jozef et al. Kapitoly z lékařské etiky. Brno: MU Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5951-1. (CS)
THOMASMA, David a Thomasine KUSHNEROVÁ. Od narození do smrti. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0883-5. (CS)
MAPPES, Thomas a David DeGRAZIA. Biomedical ethics. 6. vyd. Boston: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0-07-297644-6. (EN)
MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v paxi, Praha: Grada, 2010. (CS)
PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem, Praha: Grada, 2010. (CS)
POKORNÁ, A., Komunikace se seniory, Praha: Grada, 2010. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technika a etika
2. Biomedicínský výzkum a vznik biomedicínské etiky
3. Metodické přístupy používané v biomedicínské etice
4. Etika komunikace ve zdravotnictví
5. Výzkum na lidském subjektu. Výzkum na zvířatech
6. Ochrana informací a zacházení s citlivými informacemi
7. Riziko jako etická kategorie
8. Genové inženýrství
9. Genetická diagnostika
10. Asistovaná reprodukce
11. Kmenové buňky a klonování
12. Instituční a organizační etika
13. Základní bioetické dokumenty, etické standardy grantové žádosti

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technika a etika
2. Biomedicínský výzkum a vznik biomedicínské etiky
3. Metodické přístupy používané v biomedicínské etice
4. Etika komunikace ve zdravotnictví
5. Výzkum na lidském subjektu. Výzkum na zvířatech
6. Ochrana informací a zacházení s citlivými informacemi
7. Riziko jako etická kategorie
8. Genové inženýrství
9. Genetická diagnostika
10. Asistovaná reprodukce
11. Kmenové buňky a klonování
12. Instituční a organizační etika
13. Základní bioetické dokumenty, etické standardy grantové žádosti