Detail předmětu

Radiologie a nukleární medicína

FEKT-BPC-RADAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako teoretický a praktický přehled technik zobrazovacích metod, tedy radiologie a nukleární medicíny. Vedle metod, využívajících pro zobrazení RTG záření (jak emisní, tak transmisní metody) je součástí předmětu magnetická rezonance a sonografie. Součástí předmětu je porovnání technických parametrů metod a to jak hardware tak software. V předmětu budou též probírány možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá přehled o technických principech metod využívaných v radiologii a nukleární medicíně, o jejich praktickém využití, nasazení v praxi a interdisciplinárním přístupu k oboru. Nedílnou součástí je zdůraznění významu ochrany pacienta.
Absolvent předmětu je schopen:
- Klasifikovat technické principy metod v radiologii a nukleární medicíně
- Vysvětlit principy klasického RTG zobrazovacího systému
- Vysvětlit principy transmisních RTG zobrazovacích systémů
- Popsat způsob vzniku obrazu v magnetické rezonanci
- Definovat výhody a nevýhody jednotlivých zobrazovacích modalit.
- Diskutovat vhodné způsoby přenosu a archivace dat ze zobrazovacích modalit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti fyziky na úrovni středoškolského studia. Student by měl být schopen definovat typy ionizujícího záření. Měl by umět popsat a vysvětlit vztahy pro výpočet frekvence a vlnové délky. Rovněž se požaduje znalost obecné anatomie lidského těla.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 20 bodů za cvičení (test)
Až 80 bodů za zkoušku.
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí principů zobrazovacích modalit v lékařství využívající RTG záření a magnetické rezonance. Dále se zaměřuje na ověření znalosti parametrů jednotlivých modality a na možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS.

Osnovy výuky

1. Základní fyzikální veličiny vyskytující se v radiologii a nukleární medicíně.
2. Princip klasických RTG zobrazovacích systémů.
3. Princip transmisních RTG systémů.
4. Metody využívané v nukleární medicíně.
5. Zásady ochrany pacienta.
6. Princip nukleární magnetické rezonance.
7. Metody snímání obrazů v nukleární magnetické rezonanci.
8. Principy ultrasonografie.
9. Srovnání představených zobrazovacích modalit.
10. Popis formátu DICOM.
11. Systémy PACS, RIS, NIS.
12. Zásady pro zálohování medicínských dat

Praktické vyučování započitatelné do odborné praxe (dle vyhlášky č. 39/2005 Sb.):
Diagnostické zdravotnické přístroje: 25 hodin,
Terapeutické zdravotnické přístroje: 0 hodin,
Laboratorní zdravotnické přístroje: 0 hodin.

Učební cíle

Předmět si klade za cíle předložit teoretický a v rámci cvičení i praktický přehled o metodách, které jsou využívány v radiologii a nukleární medicíně, jejich omezeních a možnostech se zaměřením na technické aspekty jednotlivých metod a praktická cvičení. Jedná se především o přehled technických principů metod využívaných v radiologii a nukleární medicíně. Důraz se rovněž klade na význam ochrany pacienta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BLAŽEK, Oskar et al. Radiologie a nukleární medicína. Praha: Avicenum, 1989. (CS)
CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika I. část. Brno: IPVZ, 1995. ISBN 80-7013-114-4. (CS)
NEKULA, Josef et al. Radiologie. Olomouc: UP Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0259-9. (CS)
VÁLEK, Vlastimil et al. Moderní diagnostické metody. Brno: IDV, 2000. (díl I – VI) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vznik RTG záření, skiagrafie a skiaskopie
2. RTG přístroje, nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky
3. Filmový materiál, jeho zpracování, digitalizace, archivace
4. Radiační ochrana pacienta a personálu
5. Teoretické principy UZ
6. Teoretické principy CT
7. Teoretické principy MR 1
8. Teoretické principy MR 2
9. Teoretické principy DSA
10. Teoretické principy a využití metod nukleární medicíny
11. Teoretické principy a využití SPECTu
12. Teoretické principy a využití PETu
13. Digitální archivy, PACS, teleradiologie, telemedicíny

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přístrojová technika – RTG přístroje, nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky, vznik, tvorba a kvalita RTG obrazu, faktory ovlivňující jeho kvalitu
2. Filmový materiál, filmové programy, zpracování filmového materiálnu a technické vady rentgenogramů, archivace a komunikativní systémy, přímá digitalizace, nepřímá digitalizace
3. Skiaskopie, tomografie, kinematografie, videozáznam, digitální záznam, paměťové luminiscenční folie, přímá digitální radiografie
4. UZ – možnosti nastavení přístroje, úpravy obrazů – praktické důsledky teoretických principů – ukázky na přístroji
5. UZ - Fyzikální principy, rizika, softwarové možnosti + ukázky na přístroji
6. CT - Fyzikální principy, rizika, softwarové možnosti + ukázky na přístroji
7. CT – moderní trend zpracování obrazu + ukázky na přístroji
8. Klasická angiografie, DSA, angiografie přímá, přehledná, selektivní, superselektivní, angiografické instrumentarium – praktická cvičení
9. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI): lokalizace a rekonstrukce obrazu, pulsní sekvence, spin echo, gradienty, Fourierova transformace, T1, T2, protonová hustota
10. Základy MR techniky – rozdělení přístrojů a obecně, jaké částí má MR a z čeho se skládá.
11. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI): MR spektroskopie, technické provedení-složení MR skeneru, praktická demonstrace-klinické příklady, porovnání s dalšími zobrazovacími metodami, zdravotní rizika
12. Nukleární medicína – praktické ukázky možností jednotlivých metod, kolimátory, jejich funkce a rozdělení, pohybový scintigraf, scintilační kamera – základní součásti, základní technické údaje, zpracování dat v nukleární medicině, digitalizace v NM, přenosná scitilační gamasonda a její využití v praxi
13. Zvláštnosti snímkování pojízdnými rtg přístroji, na operačním sále, traumatologických nemocných, zvláštnosti pediatrické radiodiagnostiky